Title: Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu
Other Titles: Reactive High Power Impulse Magnetron Sputtering of Vanadium Oxides
Authors: Vytisk, Tomáš
Advisor: Vlček, Jaroslav
Referee: Kozák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17815
Keywords: hipims;oxid vanadu;reaktivní magnetronové naprašování;termochomické vrstvy
Keywords in different language: hipims;vanadium oxide;reactive magnetron sputtering;thermochromic thin films
Abstract: Tato práce je zaměřena na vysokovýkonovou pulzní magnetronovou depozici tenkých vrstev oxidu vanadu. Cílem je vytvořit termochromickou vrstvu oxidu vanadu, jejíž přechodová teplota bude nižší než 68 °C a bude vykazovat změny propustnosti v oblasti infračerveného záření. Vrstvy byly připravovány v plynné směsi argonu a kyslíku za konstantního tlaku pracovního plynu par = 1.0 Pa. Vanadiový terč (99.999 %)byl zatěžován průměrnou výkonovou hustotou při depozici <Sd> = 12.4 14.0 W/cm2. Délka trvání pulzu byla t1 = 40, 50 a 80 s s opakovací frekvencí napájecího zdroje f = 250, 200 a 125 Hz, dle uvedeného pořadí. Pomocí elipsometrie byla zjištěna tloušťka deponovaných vrstev a zkoumány optické parametry jako index lomu n a extinkční koeficient k. V této práci jsou prezentovány výsledky vlivu depozičních parametrů, zejména délky trvání pulzu t1, teploty substrátu T a délky depozičního procesu t (tloušťky vrstvy) na termochromické vlastnosti připravených vrstev.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to fabricate thermochromic thin film of vanadium oxide. High power impulse magnetron sputtering is used to prepare a thermochromic film with structure changes below transition temperature Tc = 68 °C providing variable transmittance in infrared spectrum. The films were prepared in oxygen and argon gas mixture, at pressure of working gas (Ar) par = 1.0 Pa. A vanadium target (99.999 %) was loaded by average power density during deposition <Sd> = 12.4 14.0 W/cm2. Other deposition parameters were: voltage pulse length t1 = 40, 50 and 80 s with power supply repetition frequency f = 250, 200 a 125 Hz, respectively. Ellipsometry was used to measure optical characteristics () and parameters like refraction index n and extinction coefficient k. This work presents an influence of deposition parameters (voltage pulse length t1, substrate temperature T and deposition time t) on thermochromic behaviour of the thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master's_Thesis_Vytisk.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vytisk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vytisk_oponent.pdfPosudek oponenta práce868,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vytisk_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce240,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.