Title: Stavební a konstrukční řešení bytového domu - problematika nosných konstrukcí včetně založení objektu a fyzikálních parametrů
Other Titles: Civil engineering and construction solutions of residential house - problems supporting structures, including establishment an object and physical parameters
Authors: Plocarová, Lenka
Advisor: Novák, Michal
Referee: Novák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18078
Keywords: bytový dům;založení objektu;statické posouzení železobetonových konstrukcí.
Keywords in different language: residential building;foundation of a building;structural assessment of reinforced concrete structures.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zpracování podrobnějšího řešení nosné konstrukce a založení objektu včetně statického výpočtu. Cílem této práce bylo navrhnout konstrukční a statické řešení obytného domu. Výběr vhodného řešení nosných konstrukcí objektu a řešení suterénních prostor. Diplomová práce obsahuje technický popis stavby a statické výpočty jednotlivých konstrukcí. Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 2002. Statický model pro posouzení byl vytvořen v programu Scia Engineer 14.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on processing more detailed solution of the structure and foundation of a buildingincluding the static calculations. The aim of this work was to design construction and static solution of a residential building. Selecting the appropriate solution supporting structures of the building and solving basement areas. The diploma thesis contains a technical description of the construction and static calculations single structure. The graphic design was done in AutoCAD 2002 programme. The static model for static analysis was conducted in Scia Engineer 14 programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_Diplomova prace_zprava+stat. vypocet.pdfPlný text práce9,94 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plocarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Plocarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce500,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Plocarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.