Title: Projekt - Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk
Other Titles: Fire station category P1, in Nepomuk
Authors: Augustová, Hana
Advisor: Boháč, František
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18082
Keywords: hasičská stanice kategorie p1;železobeton;spiroll;harmonogram;rozpočet
Keywords in different language: fire station p1;reinforced concrete;spiroll;schedule;budget
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektu pro objekt hasičské stanice v Nepomuku kategorie P1. Cílem této diplomové práce je správný návrh dispozičního, provozního a konstrukčního řešení. Objekt je navržen pro celoroční používání hasičského záchranného sboru. Budova je navržena v terénu. Konstrukční řešení prvního nadzemního podlaží je navrženo z monolitického sloupo stěnového systému, který je zakryt křížem vyztuženou železobetonovou deskou. Druhé nadzemní podlaží je navrženo ze zděného systému Best Unika 20 a zastropení z předpjatých stropních panelů Spiroll. Fasáda je tvořena bezkontaktním systémem Cembrit. Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 201. Model pro statické posouzení byl proveden v programu Dlubal RFEM 5.04. Harmonogram a rozpočet byl tvořen v programu Kros plus, kteří slouží k ekonomickému porovnání.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on processing of a project for the fire station in Nepomuk, category P1. The aim of the thesis is to design a suitable layout of this building with respect to disposition, operation and construction. The building is designed for all year-long usage of the fire brigade. The object is designed in the ground. The construction of the first floor is designed of Monolithic-columned wall system. The system is covered by a cross braced with a reinforced concrete slab. The second floor is designed of brick system called Best Unika 20. The ceiling is made of prestressed ceiling panels called Spiroll. The facade is made of contactless system called Cembrit. The graphic processing was done in AutoCAD 2011. The model for static evaluation was created in Dlubal RFEM 5.04 programme. The schedule and the budget were done in Krossplus programme, which is being used for economic comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hana Augustova.pdfPlný text práce10,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Augustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce395,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Augustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Augustova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.