Title: Podnikatelské vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny
Other Titles: Entrepreneurship Education in Visegrad Countries
Authors: Cábová, Tereza
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Tomášek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18277
Keywords: podnikatelské vzdělávání;podnikání;podnikatelské kompetence;malé a střední podniky
Keywords in different language: entrepreneurship education;entrepreneurship;entrepreneurial competences;small and medium sized enterprises
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku podnikatelského vzdělávání a především na jeho a význam v národním i evropském kontextu. V úvodní části práce je vymezena role malého a středního podnikání v národních ekonomikách včetně strategických plánů na jeho rozvoj. Dále je práce věnována samotné charakteristice podnikatelského vzdělávání, jeho vlivu na rozvoj malých a středních podniků a také modelu podnikatelského ekosystému. Je zde představena situace v Evropě v porovnání s USA a podrobněji se daná část zabývá stavem podnikatelského vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny. Na popis situace této problematiky v České republice navazuje praktická část diplomové práce, jejímž obsahem je analýza sylabů vybraných vysokoškolských fakult ekonomického typu. Je zde detailně rozebrána struktura bakalářského a magisterského studia s důrazem na předměty zaměřené na podnikání. Praktická část je zakončena vybranými otázkami z dotazníkového šetření. Poslední kapitola této práce je věnována návrhům a doporučením na zvýšení podnikatelského vzdělání v rámci celé Evropy a tím v jednotlivých státech.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on entrepreneurship education and especially its importance in the national and European context. In the introductory part the role of small and medium enterprises in national economies is defined including strategic plans for its development. Furthermore, this work is devoted to the characteristics of entrepreneurship education, its influence on the development of small and medium-sized enterprises and entrepreneurial ecosystem model. The situation in Europe compared to the US is also presented; moreover this part specifies the state of entrepreneurship education in the countries of the Visegrad Group. After description of the situation in Czech Republic, the text is followed by a practical part of the thesis which contains an analysis of abstracts of selected faculties of economics study type. The analysis of the structure of bachelor's and master's degree with an emphasis on courses focused on entrepreneurship was made as well. The practical part ends with chosen questions from the conducted survey. The last chapter of this thesis engages in the proposals and recommendations to enhance entrepreneurship education across Europe and the countries as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cabova_Podnikatelske_vzdelavani_v_zemich_Visegradske_skupiny.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv cabova.pdfPosudek vedoucího práce540,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-po cabova.pdfPosudek oponenta práce615,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob cabova.PDFPrůběh obhajoby práce157,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.