Title: Výkon přenesené působnosti na úrovni základních územních samosprávných celků
Other Titles: Performance of delegate force of the municipalities
Authors: Severýnová, Romana
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20202
Keywords: přenesená působnost;samostatná působnost;státní správa;územní samospráva;veřejná správa;reforma územní veřejné správy;základní územní samosprávné celky;obec;obecní zřízení;obec s ověřeným obecním úřadem;obec s rozšířenou působností
Keywords in different language: delegate competences;state government;territorial self-government;public administration;reform of territorial public administration;basic territorial self-government units;municipality;municipal system;municipality with authorized municipal authority;municipality with extended powers
Abstract: Cílem této diplomové práce je systematická analýza přenesené působnosti zahrnující teoretickou i praktickou stránku, která má určit pozici přenesené působnosti v rámci systému územní veřejné správy, zejména ve vztahu k působnosti samostatné, přiblížit výkon přenesené působnosti základními územními samosprávnými celky, respektive jejich orgány, a zhodnotit stávající fungování této působnosti. Vzhledem ke kontextu veřejné správy se práce věnuje analýze systému veřejné správy, jejímu vývoji a postavení základních územních samosprávných celků. Stěžejní část práce se zabývá výkonem přenesené působnosti, diferenciací obcí podle rozsahu přenesené působnosti, která je ukázána na konkrétních případech, a současnými problémy, jež výkon přenesené působnosti na úrovni obcí provází.
Abstract in different language: The aim of this thesis is a systematic analysis of delegated powers involving theoretical and practical aspects to determine the position of delegated powers under a system of self-government, particularly in relation to the scope of the independent,to bring delegated comptences of basic territorial self-government units near, or their authorities, and to assess the current functioning of this scope. In the context of public administration the thesis deals with analyzing the public administration system, its development and the status of basic territorial self-government units. The main part of this thesis deals with delegated powers, differentiation of municipalities according to the scope of delegated powers, which is shown in specific cases, and current issues that exercise of delegated powers at the municipal level entails.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vykon prenesene pusobnosti na urovni zakladnich uzemnich samospravnych celku.pdfPlný text práce890,12 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Severynova - Louda.pdfPosudek vedoucího práce567,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP- Severynova - Grospic.pdfPosudek oponenta práce569,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Severynova.pdfPrůběh obhajoby práce314,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.