Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Mayerová, Eva
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20204
Keywords: veřejnoprávní smlouva;veřejná správa;přenesená působnost;samostatná působnost;obec;správní řád;koordinační smlouvy;subordinační smlouvy
Keywords in different language: public contract;public administration;delegated powers;separate powers;municipality;administrative regulations;coordinating contracts;subordination agreements
Abstract: Diplomová práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Jejich prostřednictvím může docházet k přesunům působnosti státní správy nebo samosprávy a to i na osoby soukromého práva. Veřejnoprávní smlouvy mají hodně společných znaků se smlouvami soukromoprávními, ale mají také mnohá specifika. Tato práce se zabývá způsobem vzniku, zániku, či změny veřejnoprávní smlouvy a rozdělení smluv na koordinační a subordinační.Cílem mé práce je tedy především podat kompaktní náhled na problematiku veřejnoprávních smluv a představit jejich právní postavení v Českém právním řádu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to provide a compact view on the issue of public law contracts in the currently applicable laws and regulations and insight into the issues of public contracts and present their legal status in the Czech Republic. Public contracts have a lot in common with private contracts , but they also have many specifics . This work deals with the way the creation, liquidation , or change of public contracts and distribution of agreements for coordination and subordination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EVA_MAYEROVA_DiplomovaPrace_rev1.pdfPlný text práce415,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP Mayerova - Louda.pdfPosudek vedoucího práce556,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Mayerova - Triner.pdfPosudek oponenta práce797,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Mayerova.pdfPrůběh obhajoby práce277,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.