Title: Otto Neurath a komunikace v umělých jazykových znacích
Other Titles: Otto Neurath and communication in scientific language signs
Authors: Hanzelínová, Lada
Advisor: Koťátko, Petr
Referee: Janáková Knobloch, Iva
Raclavský, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20677
Keywords: Otto Neurath;Marie Neurath;isotype;informační grafika;infografika;obrazová statistika
Keywords in different language: Otto Neurath;Marie Neurath;isotype;information graphics;infographics;picture statistics
Abstract: Zmapovat intelektuální kořeny metody Isotype, zrekonstruovat, popsat a vysvětlit metodu Isotype tak, jak ji jeho autor Otto Neurath zamýšlel, a zpracovat recepci této metody po smrti Otty Neuratha - to jsou tři základní cíle této práce. Na podrobně zpracovaném bibliografickém materiálu a stručném odborném kontextu jsou popsány přiznané i další pravděpodobné vlivy, vše je ukázáno v chronologickém, geografickém a teoretickém rámci. Metoda Isotype (původně Vídeňská metoda obrazové statistiky) byla ideově vytvořena Otto Neurathem a realizována skupinou mnoha spolupracovníků, z nichž nejdůležitější jsou Marie Reidemeister Neurath a Gerd Arntz. Isotype je metodou, která nemá přesně popsaná pravidla, a i ta, která jsou známá, není možno mechanisticky použít na převod dat na vizuální reprezentace. Spíše historický než filozofický pohled se snaží nastínit souvislosti a okolnosti jednotlivých důležitých okolností ve vývoji metody Isotype, která je předchůdcem dnešní moderní informační grafiky.
Abstract in different language: The three basic aims of this work are to map the conceptual roots of the Isotype method, to describe the Isotype method as it was intended by its author, Otto Neurath, and to give an account of subsequent application of the method after Otto Neurath's death. Using a detailed analysis of biographical material as well as a briefly presented scientific context, the author describes the acknowledged and other possible influences which may have contributed to the formation of the Isotype method. All this is presented within a framework of a chronological, geographical, and theoretical context. The basic concept of the Isotype method, earlier known as the 'Vienna Method of Pictorial Statistics', was created by Otto Neurath. Its actual form and details are the work of a large group of his collaborators, most importantly Marie Reidemeister Neurath and Gerd Arntz. Isotype is a method with no strictly specified rules and whatever rules it does have cannot be mechanically applied to translating data into a visual representation. From a historical rather than philosophical perspective, the goal of this contribution is to outline the connections and circumstances of various events, which played a role in the development of the Isotype method, the predecessor of modern information graphics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanzelinova_DD_komplet.pdfPlný text práce56,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hanzelinova-Janakova Knobloch.pdfPosudek vedoucího práce123,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hanzelinova-Raclavsky.pdfPosudek oponenta práce121,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hanzelinova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce16,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.