Title: Historie a vývoj používaných kontrastních látek v ragiologii
Other Titles: The history and development of the contrast agents in radiology
Authors: Hovorka, Milan
Advisor: Kott, Otto
Referee: Svobodová, Andrea
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2197
Keywords: kontrastní látka;pozitivní kontrastní látky;negativní kontrastní látky;baryová kontrastní látka;aplikace;toxicita;nežádoucí reakce;konvenční radiologie;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;ultrasonografie;jódová kontrastní látka;zobrazovací metody
Keywords in different language: contrast agent;positive contrast agents;negative contrast agents;iodine;barium contrast agents;application;toxicity;adverse reactions;conventional radiography;computed tomography;magnetic resonance imaging;ultrasonography;iodine contrast agents;imaging methods
Abstract: Ve své práci se zabývám kontrastními látkami z hlediska historického vývoje od jejich zavedení do klinické praxe aţ po současné vyuţití v radiologii. Kontrastní substance tvoří významnou součást zobrazovacích metod, neboť změnou kontrastu zobrazení zvyšují hodnotu diagnostické výtěţnosti vyšetření. Popisuji tři základní skupiny kontrastních látek; pro vyšetření rentgenovým zářením, magnetickou rezonancí a ultrasonografické vyšetření. Dále představuji vlastnosti a mechanismy působení kontrastních látek, jejich vyuţití v různých zobrazovacích modalitách a způsoby aplikace včetně neţádoucích reakcí na lidský organismus.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with contrast agents in terms of historical development since their introduction into a clinical practice to current use in radiology. Contrast substances are an essential part of imaging methods, because thanks change in the contrast imaging , they increase value for the diagnostic yield of examination. I describe three basic groups of contrast agents; for use in X-rays, for magnetic resonance and ultrasonographic examinations. Furthermore, I present the properties and mechanisms of contrast agents, thein use in different imaging modalities and methods of applications, including adverse reactions for the human body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Hovorka - VP.jpgPosudek vedoucího práce388,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hovorka - OP.jpgPosudek oponenta práce309,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hovorka - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,9 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.