Title: Výskyt akutních psychóz v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Occurrence of acute psychoses in pre-hospital emergency care
Authors: Kacerovská, Martina
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Racková, Sylva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2227
Keywords: psychóza;bludy;halucinace;iluze;schizofrenie;poruchy schizotypní;psychotický syndrom;pozitivní příznaky;negativní příznaky;zdravotnický záchranář;dopamin;antipsychotika
Keywords in different language: psychosis;delusions;hallucination;illusions;schizophrenia;schizotypal disorder;psychotic syndrome;positive symptoms;negative symptoms;paramedic;dopamine;antipsychotics
Abstract: Tato bakalářská práce za zabývá problematikou psychóz v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je definován pojem psychóza, příčiny, vznik, průběh a léčba tohoto onemocnění. Podrobněji jsou rozebrány psychózy schizofrenního typu a psychózy vyvolané intoxikací psychoaktivními látkami. V praktické části jsou zpracována data týkající se výskytu psychóz schizofrenního typu a psychóz vyvolaných intoxikací psychoaktivními látkami v Plzeňském kraji v roce 2011. Dále tato část obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření prováděného mezi zdravotnickými záchranáři Středočeského a Plzeňského kraje. Toto šetření bylo zaměřeno na připravenost zdravotnického záchranáře na kontakt s psychotickým pacientem a zjištění rizik, která psychotický pacient pro zdravotnického záchranáře představuje.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problem of psychosis in prehospital emergency care. The thesis consists of two parts. The definition of psychosis, causes, emergence, course of disease and course of treatment are described in the theoretical part of my thesis. The detailed explanation of schyzophrenic-type psychosis and psychosis occuring through psychoactive substance-induced intoxication is provided here. In the practical part there are compiled facts and figures concerning the occurence of schyzophrenic-type psychosis as well as psychosis occuring through psychoactive substance-induced intoxication within the Central Bohemian and Pilsen Regions in 2011. Further on the evaluation of the questionnaire survey conducted among paramedics in the Central Bohemian and Pilsen Regions is included in this part. This questionnaire survey focused on preparedness of a pramedic dealing with a psychotic patient and identification of risks which a psychotic patient may pose to a paramedic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KacerovskaMartina_BakalarskaPrace.pdfPlný text práce524,26 kBAdobe PDFView/Open
Kacerovska - VP.jpgPosudek vedoucího práce406,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kacerovska - OP.zipPosudek oponenta práce606,06 kBZIPView/Open
Kacerovska OBP.jpgPrůběh obhajoby práce323,06 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.