Title: Porovnání tepelně technických vlastností obvodových plášťů u panelových systémů v západních Čechách s využitím dokumentace a termovizního měření
Other Titles: The comparison of the thermo technical properties of the external cladding of the panel buildings systems in Western Bohemia using documentation and thermovision measurement
Authors: Vícha, Zbyněk
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Böhmová Renata, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23587
Keywords: tepelné posouzení;obvodový plášť;panelové objekty;t 06 b;ps 61;ps 69;výpočetní program;tepelný odpor;součinitel prostupu tepla;akumulace;kondenzace.
Keywords in different language: thermal assessment;external cladding;panel objects;t 06 b;ps 61;ps 69;calculation program;thermal resistance;transmission heat loss coefficient;accumulation construction;condensed.
Abstract: V diplomové práci se zabývám porovnáním tepelně technických vlastností nezateplených a zateplených obvodových plášťů panelových soustav v západních Čechách podle normy ČSN 73 0540. Práce je rozdělena do tří částí. Úvodní část seznamuje s důvody výstavby panelových objektů, jejich typy a počty. Dále se zabývá stavem panelových objektů v České republice a jejich rekonstrukcemi. Úvodní část je zakončena důvody zateplování panelových soustav. Ve druhé části jsou popsány výpočtové metody posouzení tepelné techniky pomocí vlastního výpočetního programu. Třetí, hlavní část se zabývá samotným posouzením obvodových plášťů panelových soustav T 06 B, PS 61 a PS 69, jejich vyhodnocením a doporučením úprav obvodového pláště.
Abstract in different language: This diploma thesis presents a comparison of the thermo technical properties of thermally non-insulated and insulated external cladding of the panel buildings systems in Western Bohemia according to ČSN 73 0540. The work is divided into three parts. Introductory part presents the reasons for the construction of panel buildings, their types and numbers. It also deals with the state of panel buildings in the Czech Republic and their reconstructions. The first part ends with the reasons of thermal insulation of the panel buildings systems. The second part describes the calculation methods for assessing thermal technology by using my own calculation program. Third, the main part, deals with the assessment of the external cladding of the panel buildings systems T 06 B, PS 61 and PS 69, its evaluation and recommendations of the adjustments of external cladding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zbynek Vicha.pdfPlný text práce17,51 MBAdobe PDFView/Open
Vicha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,89 kBAdobe PDFView/Open
Vicha_oponent.pdfPosudek oponenta práce757,93 kBAdobe PDFView/Open
Vicha_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce267,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.