Title: Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení
Authors: Levorová, Kristýna
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23589
Keywords: hala pro jezdectví;přístavek;dřevěná střešní konstrukce;ocelová střešní konstrukce;statické posouzení;rozpočet;harmonogram
Keywords in different language: hall for horse-back riding;outbuilding;wooden roof structure;steel roof structure;static assessment;budget;schedule
Abstract: Cílem této diplomové práce je zpracování projektu haly pro jezdectví s přístavkem pro sociální zázemí a stáje pro koně ve dvou variantách řešení ocelová střešní konstrukce a dřevěná střešní konstrukce. Jedná se o jednolodní halu s přístavkem. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými patkami, sloupy a průvlaky. Hlavním cílem práce je statický výpočet a posouzení obou variant řešení. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce byla zpracována v programu AutoCAD 2015. Statický výpočet prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem Dlubal RFEM 5.02, 5.06 a jeho přídavných modulů. Součástí této práce je rozpočet a harmonogram k celému objektu haly a následné ekonomicko technologické porovnání obou variant řešení.
Abstract in different language: This thesis is aimed at developing a project for a hall for horse-back riding, with an outbuilding with a restroom and stables for horses, in two versions steel roof structure and wooden roof structure. It is a single hall with an outbuilding. The supporting structure is made of precast reinforced concrete footings, columns and beams. The main objective of the thesis is the static calculation and assessment of the two options. The design of the load and the static analysis are performed according to valid standards of ČSN EN. The drafting part of the thesis was accomplished in AutoCAD 2015. The statistic calculation of elements of the construction, their proportioning and assessment were performed in the programme Dlubal RFEM 5.02, 5.06 and its additional modules. Another part of this thesis is also a budget and schedule for the entire hall, as well as the subsequent economic-technological comparison of both options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_LEVOROVA KRISTYNA.pdfPlný text práce29,31 MBAdobe PDFView/Open
Levorova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce382,32 kBAdobe PDFView/Open
Levorova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce385,49 kBAdobe PDFView/Open
Levorova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.