Title: Porovnání vybrané ocelové konstrukce 2D, 3D s ČSN EN 1993 a plně pravděpodobnostního pojetí SBRA
Other Titles: The comparison of selected 2D and 3D steel structures according to Eurocodes and the full probabilistic method SBRA
Authors: Korfová, Lucie
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23593
Keywords: hala;ocelová konstrukce;dimenzování;sbra
Keywords in different language: hall;steel construction;dimensioning;sbra
Abstract: Tato diplomová práce přímo navazuje na bakalářskou práci "Projekt - Ocelová konstrukce s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce", z níž jsou převzaty zadání geometrie haly, statické schéma a vstupní hodnoty zatížení. Cílem diplomové práce je návrh a posouzení prvků ocelové konstrukce haly podle polo pravdě-podobnostního přístupu norem ČSN EN a následné porovnání s plně pravděpodobnostním pojetím SBRA (Simulation Based Reliability Assessment). Globální analýza prostorového modelu konstrukce je provedena ve výpočtovém softwaru Dlubal RFEM a jeho přídavný modul RF-STEEL EC 3 je využit pro dimenzování. Posouzení vybraných ocelových prvků metodou SBRA je realizováno v programu AntHill. Výkresy stavebně konstrukční a dílenské dokumentace jsou vyhotoveny v CAD softwaru Nemetschek Allplan 2009.
Abstract in different language: This Master's thesis is directly connected to the Bachelor's thesis "The project - The construction of a steel hall equipped with a craneway with a lifting capacity of five tons, the comparison of alternatives with an optimization of the construction" from which the hall geometry, the static diagram and the load input values were taken. The aim of this thesis was to design and assess structural components of steel hall according to the semi-probabilistic methods in Eurocodes and the subsequent comparison with a full probabilistic method SBRA (Simulation Based Reliability Assessment). Global analysis of the spatial model of the construction was performed using the software Dlubal RFEM; the additional module RF-STEEL EC3 is used for dimensioning. The selected steel components assessment by SBRA method was carried out in the program AntHill. Drawings of building design and workshop documentation were made in the CAD software Nemetschek Allplan 2009.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Korfova_2016.pdfPlný text práce12,68 MBAdobe PDFView/Open
Korfova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,78 kBAdobe PDFView/Open
Korfova_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,99 kBAdobe PDFView/Open
Korfova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.