Title: Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.
Authors: Hořejší, Jana
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Petráš Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23606
Keywords: panelová soustava ps 69;plochá střecha;dvouplášťová střecha;termokamera;atika;tepelná izolace;tepelně technické posouzení;teplotní pole;kondenzace
Keywords in different language: building system ps 69;flat roof;double-shell roof;thermal imager;attic;thermal insulation;thermal and technical assessment;temperature field;condensation
Abstract: Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných plochých střech. Pozornost je věnována jednotlivým variantám dodatečného zateplení. Pro hodnocení již zrealizovaných úprav je použita diagnostická metoda měření termovizní kamerou. Za použití výpočetních programů stavební tepelné techniky, byly provedeny výpočty tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí a simulační modely teplotního pole dvourozměrných detailů.
Abstract in different language: This thesis describes the history of West Bohemian and South Bohemian variation of building system PS 69 and flat roofs on these buildings. The main aim of this thesis was to evaluate already revitalized flat roofs. It is focused on individual variations of an additional thermal insulation. Diagnostic method of measuring by thermal imager is used to evaluate already implemented changes. Using the computer programs of building thermal technology, the calculations of thermal and technical assessment of building structures and simulation models of temperature field of two-dimensional details were carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Horejsi.pdfPlný text práce21,17 MBAdobe PDFView/Open
Horejsi_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce462,55 kBAdobe PDFView/Open
Horejsi_oponent.pdfPosudek oponenta práce612,6 kBAdobe PDFView/Open
Horejsi_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.