Title: Oceňování bariérových opcí
Other Titles: Pricing Barrier Options
Authors: Seibtová, Kateřina
Advisor: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23630
Keywords: bariérové opce;monte carlo;simulace;metoda konečných diferencí;hestonův model;black-scholesův model
Keywords in different language: barrier options;monte carlo;simulation;nite diference method;heston model;black-scholes model
Abstract: V předložené práci se seznamujeme s bariérovými opcemi a jejich osmi typy. Tyto bariérové opce chceme ocenit jak na základě Black-Scholesova, tak i Hestonova modelu. Pro oba tyto modely nejprve oceňujeme bariérové opce analyticky, čímž se snažíme získat nějaké základní vztahy pro výpočet. Dalším způsobem, kterým opce oceňujeme je simulační metoda Monte Carlo, jejíž výsledky můžeme zpřesnit ještě metodou redukce rozptylu. Pro zpřesnění výsledných hodnot jsme vybrali metodu s použitím antithetických proměnných. Poslední aplikovaná metoda bude metoda konečných diferencí, přesněji metoda implicitní. V druhé polovině práce, jsou tyto metody implementovány v softwaru Matlab. Kromě přesných hodnot je zde graficky znázorněn průběh vývoje ceny opce. Nakonec jsou všechny použité metody porovnány se známými oceňovacími formulemi.
Abstract in different language: In the thesis, we introduce the barrier option and its eight types. We want to price the barrier options under the Black-Scholes model and also under the Heston model. First, we price the options analytically for getting some closed form solution under the both models. Next method for pricing options is simulation by the Monte Carlo method. In this method we can make the results more accurate with method of variance reduction. One of the variance reduction methods is the method with using the antithetic variates, which we choose. The last pricing method is the implicit schema of finite diference method. In the second part of the thesis we implement these methods in software Matlab. Apart from the exact values there are the illustrations of the evolution of option values during the time with dependency on the strike price. Finally, all used methods are compared with the known pricing formulas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Seibtova.pdfPlný text práce698,66 kBAdobe PDFView/Open
PO_Seibtova.pdfPosudek oponenta práce155,36 kBAdobe PDFView/Open
PV_Seibtova.pdfPosudek vedoucího práce145,17 kBAdobe PDFView/Open
P_Seibtova.pdfPrůběh obhajoby práce37,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.