Title: Krajina v zázemí asyrských metropolí
Authors: Král, Pavel
Referee: Mynářová Jana, Doc. PhDr. Ph.D.
Charvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24795
Keywords: archeologie;asýrie;kalach;komunikační síť;krajina;ninive;struktura osídlení;tell;vývoj;zavlažování
Keywords in different language: archaeology;assyria;calah;development;irrigation;landscape;nineveh;network of routes;settlement pattern;tell
Abstract: Tato doktorská práce má za cíl prozkoumat krajinu v okolí města Mosul v severním Iráku a objasnit proměny struktury osídlení. V této části severní Mezopotámie se nachází pozůstatky tří nejdůležitějších asyrských metropolí - Dúr-Šarrukén (dnešní Chorsabad), Kalach (dnešní Nimrud) a Ninive (dnešní Kujundžik). Archeologové tato tři města několikrát zkoumali, ale krajině v jejich zázemí byla dosud věnována jen malá pozornost. Na základě analýzy satelitních snímků (CORONA, Google a další) je možné najít a zkoumat pozůstatky sídlišť, cest a vodních děl. Výzkum se nezaměřuje jen na 1. polovinu 1. tisíciletí př. Kr., kdy novoasyrští panovníci nechali vystavět metropole, a tak měnili charakter osídlení v jádru Asýrie. Historie osídlení regionu se totiž táhne od před-keramického neolitu až po islámské období. První velká část doktorské práce obsahuje popis sídelního vývoje, jak mu rozumíme na základě některých archeologických lokalit a některých sousedních regionů podobného charakteru (severní Džazíra, okolí Arbílu apod.) Druhá velká část doktorské práce se věnuje popisu a interpretaci dat, která jsme získali analýzou satelitních snímků. Tento soubor obsahuje asi 250 sídelních pahorků (tellů), 550 plochých sídlišť, radiální systémy komunikací osad, dálkové sítě cest a vodní kanály. Bez přímého průzkumu krajiny je bohužel možné datovat jen asi 10% reliktů antropogenní činnosti. Přesto můžeme pozorovat dynamiku vývoje osídlení a nacházíme mnohé paralely se sousedními regiony.
Abstract in different language: This dissertation aims to explore the landscape around the city Mosul in northern Iraq and to evaluate the changes of settlement pattern. In this part of northern Mesopotamia, there are ruins of the three most important Assyrian metropolises - Dur-Sharruken (modern Chorsabad), Calah (modern Nimrud), and Nineveh (modern Kuyunjik). These tree cities have been examined and excavated many times by archaeologists, but only little attention has been paid to the landscape in their hinterland. The analysis of satellite imagery (CORONA, Google and others) enables us to find and to study potential relicts of settlements, route networks and irrigation systems. The research doesn't focus only on the first half of the 1st Millennium BC, when the Neo-Assyrian kings had the metropolises build, and as a result of that they changed the character of settlement pattern in the core of Assyria. The history of the settlement in this region includes all the periods from the Pre-Pottery Neolithic till the Islamic era. The first main chapter of the dissertation contains the description of settlement development as we see based on the excavations of some archaeological sites and on the survey of neighbouring areas of similar character (Northern Jazira, hinterland of Erbil, and other). The second main part of the dissertation deals with the description and interpretation of the data set that we have got during the process of analysis of satellite images. This set contains ca. 250 settlement mounds (tells), 550 flat settlements, radial systems of hollow ways, long-distance networks of hollow ways, and irrigation channels. Unfortunately, due to the lack of field survey, we can determine only 10% of the relicts of anthropogenic activity. Despite of this, we are able to follow up the dynamic of the settlement development and we can find parallel situations in areas of similar condition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kral Pavel - Disertace.pdfPlný text práce25,87 MBAdobe PDFView/Open
Kral - Charvat.pdfPosudek oponenta práce153,98 kBAdobe PDFView/Open
Kral_Mynarova.pdfPosudek vedoucího práce15,99 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kral.pdfPrůběh obhajoby práce421,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.