Title: Římsko-provinciální spony z oblasti severně od středního Dunaje a jejich význam v tehdejší živé kultuře
Other Titles: Roman-Provincial brooches from the north of the Middle Danube territory and their significance in the then animate culture
Authors: Frýzl, Jan
Advisor: Gojda Martin, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Komoróczy Balázs, Mgr. Ph.D.
Droberjar Eduard, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24805
Keywords: doba římská;římsko-provinciální spony;typologie;geografické rozšíření;kontexty;vektorová syntéza
Keywords in different language: roman period;roman-provincial brooches;typology;geographical distribution;contexts;vector synthesis
Abstract: Tato disertační práce se zabývá římsko-provinciálními sponami doby římské, které byly nalezeny v oblasti severně od středního Dunaje (Čechy, Morava, naddunajská část Dolního Rakouska a Slovensko). Práce se věnuje variabilitě a expresi římsko-provinciálních spon s přihlédnutím k typologicko-chronologickému členění těchto artefaktů, jejich nálezovým okolnostem a kontextům a účelu římsko-provinciálních spon v tehdejší živé kultuře. Tyto aspekty jsou řešeny především na základě analýzy nálezových celků. Pro tento úkol byly použity statistické metody. Jedná se především o korelační analýzu a vektorovou syntézu. Zmíněné metody byly použity jak na vybrané lokality, tak také na jednotlivé širší oblasti. Předkládaná práce se věnuje také početnímu zastoupení a geografickému rozšíření římsko-provinciálních spon ze sledovaného území.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with the Roman-Provincial brooches from the Roman Period which were discovered in the north of the Middle Danube territory (Bohemia, Moravia, Lower Austria north of the Danube and Slovakia). This thesis deals with the variability and expression of the Roman-Provincial brooches considering the typological-chronological classification of these artefacts, with their find circumstances and contexts and with the purpose of the Roman-Provincial brooches in the then animate culture. These aspects are addressed mainly on the basis of finds analysis. For this task, statistical methods were used. They were mostly correlation analysis and vector synthesis. The mentioned methods were used both for the selected sites and the individual wider areas. The presented thesis also discusses the numerical representation and geographical distribution of the Roman-Provincial brooches in the observed area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Fryzl-Disertacni_prace.pdfPlný text práce14,17 MBAdobe PDFView/Open
Fryzl_Droberjar.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Fryzl_Komoroczy.pdfPosudek oponenta práce213,5 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Fryzl.pdfPrůběh obhajoby práce513,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.