Title: Využití aktivní termografie pro inspekci znečištění ochranných skel laserové skenovací hlavy
Active thermography inspection of protective glass contamination on laser scanning heads
Authors: Skála, Jiří
Švantner, Michal
Tesař, Jiří
Franc, Aleš
Citation: Applied optics, 2016, roč. 55, č. 34, s. 60-66. ISSN 2155-3165.
Issue Date: 2016
Publisher: Optical Society of America
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25680
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84996490164
ISSN: 2155-3165
Keywords: nedestruktivní testování;termovize;infračervené snímání;lasery;skenovací hlava;ochranné sklo;znečištění;IRNDT;aktivní termografie
Keywords in different language: nondestructive testing;thermal imaging;infrared imaging;lasers;scanning head;protective glass;contamination;IRNDT;active thermography
Abstract: Průmyslové lasery jsou rozvíjející se technologie svařování a dalšího zpracování materiálů. Lasery jsou často používány s optickou skenovací hlavou, která poskytuje větší flexibilitu, přesnost a rychlost. Výstupní část skenovací hlavy je kryta ochranným sklem. To se může časem znečistit různými částicemi, které vznikají při laserovém zpracování. Tím se snižuje propustnost skla, což může negativně ovlivnit kvalitu laserového zpracování. Znečištění skla musí být pravidelně kontrolováno. Vizuální kontrola však nemusí být vždy efektivní. Tento článek navrhuje dvě alternativní metody inspekce ochranných skel – flash-pulse aktivní termografii a laserovou aktivní termografii. Metody jsou založeny na tepelném vybuzení ochranného skla a měření odezvy termografickou kamerou. Je popsáno experimentální uspořádání a praktické výsledky, dále jsou diskutovány výhody a nevýhody. Navržené metody se ukázaly být efektivní pro detekci znečištění ochranných skel.
Abstract in different language: Industrial lasers are an expanding technology of welding and other material processing. Lasers are often used with optical scanning heads which provide more versatility, accuracy and speed. The output part of the scanning head is covered by a protective glass which might get contaminated by various particles from the laser processing. This decreases the transmissivity of the glass and it can affect the production quality. The contamination needs to be checked regularly but a visual inspection might not always be effective. This paper proposes two alternative methods of inspecting the protective glass – flash-pulse active thermography and laser active thermography. They are based on the thermal excitation of the glass and measuring the response with an infrared camera. The experimental setup and practical results are described and the advantages and disadvantages are discussed. The presented methods proved to be effective in detecting the contamination of the glass.
Rights: Plný text není přístupný.
© Optical Society of America
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Active thermography.pdf1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.