Title: Skla na bázi CdAs2: vztah k rovnovážným krystalickým fázím
CdAs2-based glasses: relation to the equilibrium crystalline phases
Authors: Červinka, Ladislav
Holba, Pavel
Citation: Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology, 2016, roč. 57, č. 5, s. 201-205. ISSN 1753-3562.
Issue Date: 2016
Publisher: Society of Glass Technology
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25692
ISSN: 1753-3562
Keywords: sklo;CdAs2 system;ternarní systémy;formování skla;stabilita;symetrie
Keywords in different language: glass;CdAs2 system;ternary systems;glass-formation;stability;symmetry
Abstract: Článek se zabývá korelací výsledků získaných při výzkumu skelných systémů CdXxAs2. Je zdůrazněno, že CdAs2 má unikátní pozici mezi dalšími di-arsenidy a to především díky velmi krátké vzdálenosti As-As. Byla nalezena korelace mezi regiony formování skla v ternárním systému Cd-X-As a symetrií a stabilitou odpovídajících krystalických fází, které lze separovat z taveniny při rovnovážném chlazení. Ukazuje se, že příměsi podporující formování skla (Ge a Si) vstupují do skelné sítě CdAs2 různě z Ti a Sb. Tyto závěry jsou v souladu s experimenty. Tato práce neuvádí nová experimentální data, nabízí ale jakousi kostru pro analýzu a interpretaci dříve získaných experimentálních dat.
Abstract in different language: An attempt is made to correlate some results obtained during the investigation of glasses of CdXxAs2 systems. It is pointed out that CdAs2 has a unique position among the other di-arsenides because of the very short As–As distance. A correlation was found between the region of glass-formation in the Cd–X–As ternary system and the symmetry and stability of the corresponding crystalline phases that can be separated from the melt under equilibrium cooling. There are indications, that admixtures favouring glass-formation (Ge and Si) enter the glassy network of CdAs2 differently from Tl and Sb. These conclusions are in agreement with the physical measurements. The work does not actually present new experimental data, but builds a framework for analysing and explaining previously published data.
Rights: Plný text není přístupný.
© Society of Glass Technology
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43917422.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.