Title: Numerické testování virtuálního modelu lidského těla v podmínkách dynamického zatížení podle norem FAR 23.562 a 25.562: předběžná studie
Numerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study.
Authors: Lindstedt, Lukasz
Vychytil, Jan
Dziewoński, Tomasz
Hynčík, Luděk
Citation: LINDSTEDT, Lukasz, VYCHYTIL, Jan, DZIEWOŃSKI, Tomasz, HYNČÍK, Luděk. Numerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study. Archive of Mechanical Engineering, 2016, roč. 63, č. 4, s. 511-530. ISSN 0004-0738.
Issue Date: 2016
Publisher: De Gruyter
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25997
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000390821200003
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85008191030
000390821200003
2-s2.0-85008191030
ISSN: 0004-0738
Keywords: certifikace sedaček;modely lidského těla;Virthuman;počítačové simulace
Keywords in different language: seat certification;human models;Virthuman;computer simulations
Abstract: Hlavním cílem výzkumu bylo ověření mechanické odezvy modelu lidského těla při zatížení, které může nastat při nehodách letadel. Zároveň bylo cílem porovnat výsledky analýzy s experimentálními daty dostupnými v literatuře. Při simulacích byl využit model VIRTHUMAN. Autoři se zaměřili na případy popsané v normách FAR, část 23.562 a 25.562. Analýza spočívala v porovnání kompresní síly v bederní páteři naměřené na figuríně FAA HIII (experiment) a vypočtené pomocí modelu VIRTHUMAN. Provedené analýzy vedly k uspokojivé shodě mezi experimentálními daty a simulací. Archive of Mechanical Engineering
Abstract in different language: The main aim of the presented research was to check mechanical response of human body model under loads that can occur during airplane accidents and compare results of analysis with some results of experimental tests described in literature. In simulations the VIRTHUMAN model was used. The authors focused on conducting calculations for the case introduced in FA Regulations Parts 23.562 and 25.562. The analysis consists in comparison of compression load measured in lumbar section of spine of the FAA HIII Dummy (experimental model) and in the Virthuman (numerical model). The performed analyses show satisfactory agreement between experimental data and simulated Virthuman responses.
Rights: © De Gruyter
© BY-NC-ND 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2016_AME.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD