Title: Vyhľadávanie významných konceptov v rámci konceptuálnej analýzy dát
Authors: Smatana, Miroslav
Butka, Peter
Čabalová, Zuzana
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 131-135. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26350
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: formální konceptová analýza;vyhledávání informací;Levenshteinova vzdálenost
Keywords in different language: formal conceptual analysis;searching information;Levenshteinova distance
Abstract in different language: Existuje množstvo prístupov a nástrojov, ktoré slúžia na extrakciu konceptuálnych štruktúr zo vstupného datasetu. Ich hlavným cieľom je pomôcť používateľovi lepšie porozumieť vstupným dátam a vzťahom medzi nimi. Jed-nou z takýchto metód je formálna konceptová analýza (FCA), ktorá je schopná spracovať a analyzovať vstupné dáta v tvare objekt-atribútov tabuľky na zákla-de ich vzťahov. FCA obsahuje niekoľko modelov, v tejto práci budeme praco-vať s modelom zovšeobecneného jednostranne fuzzy konceptového zväzu (GOSCL), ktorý je schopný pracovať s rozličnými typmi atribútov. Avšak jed-ným z problémov GOSCL je množstvo konceptov, ktoré generuje. Existuje nie-koľko prístupov, ktoré riešia problém generovania veľkého množstva koncep-tov. V tejto práci sa zameriame na získavanie len tých konceptov, ktoré môžu byť pre používateľa potencionálne užitočné na základe ním zadaného dopytu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Butka.pdfPlný text485,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.