Title: Vizualizace prostorových Big Data
Other Titles: Big Spatial Data Visualization
Authors: Kellar, Jáchym
Advisor: Čerba Otakar, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Ježek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26818
Keywords: vizualizace;prostorová big data;vektorové dlaždice;smart points of interest;tippecanoe
Keywords in different language: visualization;geospatial big data;vector tiles;smart points of interest;tippecanoe
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi vizualizace větších objemů prostorových dat a prostorových Big Data. Představuje a srovnává nejen konkrétní nástroje z oblasti distribuovaných systémů a cloudových služeb, ale i nástroje umožňující vizualizovat objemnější prostorová data na jediném počítači. V praktické části je poté vytvořena webová aplikace prezentující datovou sadu Smart Points of Interest. Využito je přitom převodu dat do formy vektorových mapových dlaždic, která jsou následně v prostředí internetu distribuována přes mapový server a vykreslena na straně klienta pomocí WebGL. Tento přístup umožňuje plynulý interaktivní průzkum téměř 29 milionů bodů včetně zobrazení všech jejich popisných atributů.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with the possibilities of visualization of large volumes of spatial data and geospatial Big Data. It presents and compares not only the specific tools within the area of distributed systems and cloud services, but also the tools allowing to visualize larger spatial data on a single computer. The practical part of this thesis is focused on creating web application presenting Smart Points of Interest data set. For this purpose data were converted into a form of the vector map tiles, which are distributed over the Internet through tile server and are rendered on the client side via WebGL. This approach allows users an interactive exploration of nearly 29 million points including all their attributes with minimal latency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_kellar.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kellar_Jachym.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kellar Jachym.pdfPrůběh obhajoby práce175,86 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kellar_Jachym.pdfPosudek vedoucího práce571,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.