Title: 3D parcely jako řešení vybraných situací katastru nemovitostí
Other Titles: 3D parcels as a solution to selected situations in the cadastre of real estates
Authors: Málek, Jan
Advisor: Janečka Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Souček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26820
Keywords: 3d katastr;čsn en iso 19152;prostorová jednotka;3d parcela;databáze;výměnný formát katastru;3d vizualizace
Keywords in different language: 3d cadastre;čsn en iso 19152;spatial unit;3d parcel;database;vfk;3d visualisation
Abstract: Cílem práce je modelovat vybrané reálné situace katastru nemovitostí pomocí 3D parcel. Motivací pro práci je skutečnost, že současné možnosti 2D evidence přestávají pro zachycení složitých situací postačovat. V práci je pomocí axiomů vystavěn pojem 3D parcela, která umožňuje modelovat právní stav pomocí explicitně vyjádřených objemů, přičemž jsou rozšířeny podmínky geometrické validity dat definovaných v mezinárodní normě ISO 19107. Praktická část práce se soustředí na implementaci datového modelu, který podporuje ukládání 3D parcel a současně topologickou návaznost na existující 2D data. Důležitým aspektem implementovaného datového modelu je jeho kompatibilita s mezinárodní normou ISO 19152 (Land Administration Domain Model). Pro naplnění datového modelu existujícími 2D daty katastru nemovitostí byl vytvořen vlastní konverzní nástroj. Tato data jsou následně integrována s 3D parcelami. V práci je rovněž řešena vizualizace situací modelovaných pomocí 3D parcel. Za tímto účelem byl vytvořen vlastní nástroj, který umožňuje zobrazovat 3D parcely (spolu s 2D daty) přímo nad datovým modelem.
Abstract in different language: The main goal of this work was to develop a model of existing objects in cadastre using 3D parcels. The fact that the current possibilities of 2D registry are not satisfactory for capturing complex situations is the main driving force for this work. By using axioms, we clarify the concept of a 3D parcel, which can be used to model the legal state by using explicitly defined 3D volumes. We also extend the terms of data validity, defined by the international standard ISO 19107. The practical part of this work concentrates on the implementation of the data model that supports the storage of 3D parcels as well as the topological relationship with the existing 2D data. An important aspect of the data model is its compatibility with the international standard ISO 19152 (Land Administration Domain Model). A special conversion tool has been made to load the data model with the existing 2D data of the Czech cadastral registry. These data have then been integrated with 3D parcels. In this work we also solve the visualization of the modelled 3D parcels. A visualisation tool, that can display the 3D parcels (along with 2D data) by accessing the data model, has been created for that purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
PV_Malek_Jan.pdfPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
PO_Malek_Jan.pdfPosudek oponenta práce693,46 kBAdobe PDFView/Open
Malek Jan.pdfPrůběh obhajoby práce184,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.