Title: Státní služba
Other Titles: Civil Service
Authors: Landkamrová, Martina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26822
Keywords: státní správa;státní služba;zákon o státní službě;státní zaměstnanec;služební poměr;veřejná správa;ministerstvo školství;dějiny veřejné správy;správní úřad;služební úřad;představený;systemizace;služební předpis;služební slib;výběrové řízení;hodnocení;ústavní stížnost
Keywords in different language: government;civil service;civil service act;government employee;civil service employment;public administration;ministry of education;history of public administration;administrative office;civil service office;head;systematization;service provision;service oath;selection process;evaluation;constitutional complaint
Abstract: Tato diplomová práce analyzuje právní úpravu státní služby. Zabývá se historickým vývojem postavení státních úředníků v českých zemích i v evropském kontextu, vysvětluje důvody nutnosti přijetí nového zákona o státní službě. Popisuje legislativní proces přijímání zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Vymezuje základní pojmy této právní úpravy. S využitím dostupné judikatury vysvětluje specifika veřejnoprávní povahy služebního poměru. Popisuje správní řízení ve věcech služebního poměru. Dále se zabývá státní službou v prostředí ústředního orgánu státní správy - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - průběhem systemizace, realizací výběrových řízení na služební místa, hodnocením zaměstnanců a jeho vlivu na odměňování. Cílem práce je zejména zdůraznit důležitost existence právní úpravy státní služby, poukázat na možné nedostatky a úskalí její aplikace v praxi a nastínit výhled do budoucna. Práce je určena k využití studentům, pracovníkům státní správy, ale i široké veřejnosti.
Abstract in different language: This thesis analyzes legislation involving public service. It deals with the historical development of the position of civil servants in the Czech Republic and in the European context, and it explains the reasons for the need to adopt a new Civil Service Act. It describes the legislative process of adopting Act 234/2014 Coll., on civil service. It defines the basic concepts of this legislation. It uses available case law to explain the specifics of the public nature of civil service employment. It describes the administrative procedure in matters of civil service employment. It furthermore deals with civil service in the middle of a central body of state administration the Ministry of Education, Youth and Sports in the course of systematization, the selection processes for civil service positions, evaluation of staff and its impact on remuneration. The aim is to emphasize the importance of the existence of civil service legislation, to identify possible shortcomings and difficulties for its practical application, and to outline future prospects. This work is intended for use by students, civil servants and the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace M.Landkamrova 2016.pdfPlný text práce723,83 kBAdobe PDFView/Open
Landkamrova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce603,5 kBAdobe PDFView/Open
Landkamrova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce259,2 kBAdobe PDFView/Open
Landkamrova- posudek Vales DP.docxPosudek oponenta práce14,18 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.