Title: Perspektivní materiály pro dielektrické obvody elektrických zařízení
Authors: Ulrych, Jiří
Advisor: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mach Pavel, Doc. Ing. CSc.
Michalík Ján, Prof. Ing. Ph.D.
Šašek Lumír, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27043
Keywords: řepkový olej;nanočástice;přeskokové napětí;polarizační index;rezistivita;reálná část komplexní permitivity;ztrátový činitel
Keywords in different language: rapeseed oil;nanoparticles;flashover voltage;polarization index;resistivity;real part of complex permittivity;dissipation factor
Abstract: Předložená disertační práce je zaměřena na rozbor současného stavu modifikace fluidních systémů nanopřísadami, rozvedení aspektů interakce především kapalných dielektrik a elektrického pole, určení potřebného diagnostického systému, stanovení optimálního fluidního systému, výzkum a hodnocení rozhodujících elektrických parametrů vybraného fluidního systému a vytvoření a podání užitného vzoru. Biologicky odbouratelná elektroizolační kapalina na bázi řepkového oleje s dispergovanou povrchově upravenou nanopřísadou TiO2, která je výstupem tohoto výzkumu, je určena pro použití jako kapalná složka elektroizolačních systémů elektrických zařízení, provozovaných zejména v místech zvýšené ochrany životního prostředí. V případě úniků běžně používané elektroizolační kapaliny na bázi ropy z elektrického zařízení je velké nebezpečí kontaminace životního prostředí. Avšak díky snadné biologické odbouratelnosti nově vyvinuté elektroizolační kapaliny je vliv na životní prostředí velmi snížen až eliminován. Výzkumem objevená biologicky odbouratelná elektroizolační kapalina s dispergovanými nanočásticemi se vyznačuje také tím, že finální elektrické vlastnosti získané elektroizolační kapaliny jsou na dobré úrovni. Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou ORGREZ, a.s. v rámci projektu TAČR TA03020251 s názvem Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí, jehož je autor disertační práce jedním z řešitelů, a byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ZČU č. SGS-2015-020 "Technologické a materiálové systémy v elektrotechnice".
Abstract in different language: The dissertation presented is focused on the analysis of the current state of fluid systems modifications with nanoparticles, expanding of the aspects of the interactions between the liquid dielectrics and the electric field, identification of the necessary diagnostic systems, determination of the optimal fluid system, research and evaluation of the decisive electrical parameters of the fluid system selected as well as the creation and application for the utility model. The result of this research, the biodegradable on rapeseed oil based electro-insulating liquid with addition of dispersed surface treated TiO2 nanoparticles, is intended for use as a liquid component of electrical insulation systems of electrical equipment, especially in places where increased environmental protection is required. In cases of leakage of commonly used electro-insulating fluids based on crude oil from electrical equipment, there is a great risk of the living environment contamination. However, due to the easy biodegradability of the newly developed electro-insulating liquid, the environmental impact is greatly reduced or completely eliminated. The biodegradable electro-insulating liquid with dispersed nanoparticles developed by the research is also characteristic by the present state high level of its final electrical properties. This work was created in cooperation with the Company ORGREZ, a.s. within the TAČR TA03020251 Project named Environmental Friendly Insulating Liquids; the author of the dissertation thesis is one of the research workers and this work was supported by the grant of the Student Grant Agency of the University of West Bohemia No. SGS-2015-020 "Technology and Material Systems in Electrical Engineering".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspekty aplikace fluidnich systemu_ Disertacni prace_Ulrych.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
ulrych_publ.pdfPosudek vedoucího práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
ulrych_opon.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
ulrych_obh.pdfPrůběh obhajoby práce613,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.