Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPfefferová Eva, Mgr.
dc.contributor.authorKolářová, Andrea
dc.contributor.refereeReichertová Stanislava, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier69016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27263
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou komplexní péče o pacienty s apalickým syndromem a dále informovaností vysokoškolských studentů o apalickém syndromu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce popisujeme stručně anatomii a neurofyziologii centrálního nervového systému. Dále se věnujeme poruchám vědomí, především vegetativního stavu. V další části podrobně popisujeme apalický syndrom, epidemiologii, historii, apalický symptomový komplex, příčiny, komplikace, terapii a prognózu Dále se zmiňujeme o specializovaných zařízeních pro tyto pacienty. V závěrečné kapitole teoretické části se věnujeme komplexní péči o pacienty s apalickým syndromem, podrobně popisujeme péči o jednotlivé systémy a bazální stimulaci. Podrobně probíráme koncept a techniky Bazální stimulace. V praktické části jsme u dvou konkrétních pacientů s apalickým syndromem zjišťovali pomocí kazuistik specifika komplexní péče. Pomocí dotazníkového šetření jsme zkoumali informovanost vysokoškolských studentů nelékařských zdravotnických oborů o apalickém syndromu.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanatomiecs
dc.subjectapalický syndromcs
dc.subjectcentrálního nervový systémcs
dc.subjectkomplexní péčecs
dc.subjectvědomícs
dc.titleKomplexní péče o pacienty s apalickým syndromem (vegetativním stavem)cs
dc.title.alternativeComprehensive care of patients with apallic syndrome (vegetative state)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the comprehensive care of patients with apallic syndrome and awareness of university students about apallic syndrome. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical section we briefly describe the anatomy and neurophysiology of the central nervous system. Furthermore, we pursue the impaired consciousness, primarily a vegetative state. In the next section we describe a persistent vegetative state, epidemiology, history, apallic symptom complex, causes, complications, treatment and prognosis. In addition, we refer to specialized facilities for these patients. In the final chapter of the theoretical part we are dedicated to comprehensive care of patients with apallic syndrome, and describe in detail the care of individual systems and basal stimulation. We closely discuss the concept and techniques of basal stimulation. In the practical part we ascertaine using the casuistries the specifics of comprehensive care in two individual patients with the persistent vegetative state. Using the questionnaire, we examined the awareness of university students of the other paramedic courses of study about apallic syndrome.en
dc.subject.translatedanatomyen
dc.subject.translatedapallic syndromeen
dc.subject.translatedcentral nervous systemen
dc.subject.translatedcomprehensive careen
dc.subject.translatedconsciousnessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kolarova 2017.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Kolarova A. VP.pdfPosudek vedoucího práce847,05 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova A. OP.pdfPosudek oponenta práce903,69 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova A.pdfPrůběh obhajoby práce413,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.