Title: Porovnání variant výstavby zděných objektů z hlediska nákladů, technického řešení a doby výstavby
Authors: Pilík, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28146
Keywords: bytový dům;zděný systém;tepelná izolace;harmonogram;rozpočet;technologie provádění.
Keywords in different language: residential house;brick system;thermal insulation;schedule;budget;technology implementation.
Abstract: Práce řeší posouzení několika druhů zděných systémů z hlediska tří kritérií, jímž je pořizovací cena, časová náročnost výstavby a technologie provádění při výstavbě. V práci je porovnáváno 15 variant zdiva z materiálů keramických, betonových, pórobetonových a vápenopískových formou jednotlivých rozpočtů, harmonogramů a schématických půdorysů. Varianty zdiva jsou hodnoceny na doporučené standardy tepelné ochrany budov. Výsledkem práce bude závěrečné zhodnocení všech posuzovaných variant zdících systémů a doporučený výběr nejideálnější varianty pro výstavbu referenčního bytového domu z hlediska všech třech kritérií.
Abstract in different language: Project includes examination several kinds of masonry systems from three aspects such as purchase price, time building intensity and technological processes while building up. In the project is comparation of 15 masonry variants made from ceramic, concrete, aerated concrete and sand-lime materials by method of individual budgets, schedules and schematic layouts. Masonry variants are evaluated according to thermal protection standards. Result of the project is closed evaluation of all reviewed masonry system variants and recommended selection of the best variant for construction of the reffered residental building from a point of view of all three aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pilik Jan 2016.pdfPlný text práce57,18 MBAdobe PDFView/Open
Pilik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,41 kBAdobe PDFView/Open
Pilik_oponent.pdfPosudek oponenta práce856,82 kBAdobe PDFView/Open
Pilik_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.