Title: Ornamentika pravěké keramiky
Authors: Peterková, Eliška
Referee: Chroustovský Luboš, Mgr. Ph.D.
Podborský Vladimír, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28422
Keywords: archeologie;keramika;výzdoba;ornamenty;symbolika;struktury
Keywords in different language: archaeology;pottery;ornementation;symbols;structure
Abstract: Ornamentika pravěké keramiky Tato disertační práce zkoumá výzdobu na pravěkých keramických nádobách. V první části je rozebírána problematika ornamentů na keramice z teoretického pohledu, a je předložen celkový přehled vývoje ornamentů v českém pravěku od neolitu po dobu stěhování národů. Dále jsou zde nastíněny teorie a hypotézy, na jejichž základě byla vytvořena databáze, ve které jsou zaznamenány nádoby uložené v archeologických depozitářích muzeí. Převažují nádoby z Národního muzea. Data z této databáze byla následně analyzována a interpretována, jak univariatními, tak multivariatními metodami. Tato práce se od ostatních textů, které zkoumají výzdobu na keramice, liší tím, že se pokouší aplikovat teorii "Pulsování archeologických kultur" Evžena Neustupného. Jeho teorie je založena na myšlence alternativního rozčlenění pravěku na cykly. Tyto cykly jsou navrženy podle kontinuit a diskontinuit mezi jednotlivými pravěkými obdobími a kulturami, a jsou spojeny se symbolickými strukturami. Základní myšlenkou je, že to mohly být právě symbolické systémy, které tyto diskontinuity mohly ovlivnit. Každý cyklus začíná jako "striktní". Ve striktní fázi cyklu jsou symbolické systémy jednoduché a víceméně unifikovaně rozšířené. Postupem času začne narůstat složitost těchto systémů. Nakonec se struktury systémů stanou tak složité, že se začnou rozpadat na lokální systémy a nastává tzv. "rozvolněná" fáze cyklu. Tento rozpad postupně zapříčiní nejasnost v informacích, které jsou ve strukturách obsaženy a pro své uživatele se takový systém stane nepoužitelný. Proto dojde k diskontinuitě, na jejímž konci vznikne nový "striktní" symbolický systém. Výzdoba na keramice by byla v takovém cyklu nejprve jednodušší a jednotnější pro celé území, postupně by nabývala na složitosti a rozmanitosti a svého vrcholu by dosáhla před rozpadem na lokální skupiny. Ty by sice navazovaly stejnými motivy, ale nakonec by tento styl opustily a došlo by k nástupu nového cyklu s novou výzdobou. Tyto závěry částečně potvrzují i výsledky analýzy databáze, které ukazují, že ve zkoumaném 5 cyklu opravdu došlo v rozvolněné fázi k nárůstu jako výzdobných motivů, tak technik.
Abstract in different language: Ornamentation prehistoric pottery This dissertation examines the decoration on prehistoric ceramic containers. The first part discussed the issue ornaments on ceramics from a theoretical point of view. A general overview is presented ornament development in the Czech prehistory from the Neolithic Age to the Migration Period. It also outlines the theories and hypotheses on which the database was created, in which are recorded containers stored in depositories of archaeological museums. Dominated the container from the National Museum. Data from this database were analyzed and interpreted as one dimension and multidimension methods. This work from other texts that examine the decorations on ceramics, differs in that it attempts to apply the theory of "pulsing archaeological cultures" of E. Neustupný. His theory is based on the idea of an alternative to the prehistory division cycles. These cycles are designed according to the continuity and discontinuity between prehistoric periods and cultures are associated with symbolic structures. The basic idea is that it might be just a symbolic systems that could affect these discontinuities. Each cycle begins namely as "stringent". In strict phase of the cycle are symbolic systems simple and more or less unified widespread. As time begins to increase the complexity of symbolic systems. Finally, the structure of the system becomes so complicated that they begin to disintegrate at the local system and sets the so-called. "Disentangled" phase of the cycle. This decay gradually causes ambiguity in the information that they contain a structure for their users, such a system becomes unusable. Therefore, there is a discontinuity at the end of which a new "strict" symbolic system. Decorations on ceramics would be the first such cycle simpler and more uniform for the whole territory, would gradually grow in complexity and diversity and would reach its peak before the collapse of local groups. Although you would have formed the same motives, but eventually this style would have left and there would be the onset of a new cycle with a new decoration. These conclusions partly confirms the results of analysis of the database, which shows that in the investigated five cycle actually occurred in loose phase increased as the decorative motifs and techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ornamentika praveke keramiky_ Eliska Peterkova.pdfPlný text práce9,87 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova - Podborsky.pdfPosudek vedoucího práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova_2017_posudek_Chroustovsky.pdfPosudek oponenta práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova_2017_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.