Title: Threshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing system
Other Titles: Mezní stabilitní křivky nelineárního systému rotor-ložisko
Authors: Smolík, Luboš
Rendl, Jan
Dyk, Štěpán
Polach, Pavel
Hajžman, Michal
Citation: SMOLÍK, L., RENDL, J., DYK, Š., POLACH, P., HAJŽMAN, M. Threshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing system. Journal of sound and vibration, 2019, roč. 442, č. March, s. 698-713. ISSN 0022-460X.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30914
ISSN: 0022-460X
Keywords: hydrodynamické mazání;rotorová dynamika;hydrodynamická síla;Reynoldsova rovnice;stabilita
Keywords in different language: hydrodynamic lubrication;rotor dynamics;hydrodynamic force;Reynolds equation;stability
Abstract: Návrhové parametry ložisek s olejovým filmem ovlivňují stabilitu systému rotor-ložisko, která může být charakterizována pomocí tzv. mezní rychlosti a mezní křivky (závisející na úhlové rychlosti čepu hřídele a zvoleném konstrukčním parametru). Článek obsahuje podrobnou studii zabývající se tvarem prahových křivek tuhého rotoru podepřeného kluzným ložiskem. Je prezentováno dříve neuveřejněné porovnání mezních stabilitních křivek získaných za použití různých modelů hydrodynamické síly. Hydrodynamická síla je simulována pomocí čtyř přístupů: model nekonečně krátkého ložiska (IS), model nekonečně krátkého ložiska rozšířený o multiplikativní korekční polynomy platný pro ložiska konečné délky (IScor), výpočet s využitím metody konečných diferencí a výpočet s využitím metody konečných prvků. Dále je zkoumán vliv úhlového zrychlení na mez stability. Představené mezní stabilitní křivky jsou porovnány s analyticky vypočítanými stabilitními křivkami platnými pro IS model.
Abstract in different language: Design parameters of fluid film bearings affect the stability of rotor-bearing systems, which can be characterized using so called threshold speed and a threshold curve (depending on a shaft speed and a chosen design parameter). The paper brings a detailed study of the shape of the threshold curve for a rigid rotor supported on a plain bearing. A novel comparison of stability threshold curves obtained employing various approaches to the hydrodynamic force modelling for all relevant bearing parameters is presented. Hydrodynamics forces are solved using four approaches: the infinitely short (IS) approximation, the infinitely short approximation extended by multiplicative correction polynomials for finite-length journal bearings (IScor), the finite differences method and the finite elements method. The influence of run-up time and acceleration is also investigated. All obtained threshold curves are compared to the analytical expressions for the threshold curves calculated for the IS approximation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JSV-D-18-00672.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD