Title: Metodika pro doplňování bodů do databáze Smart Points of Interest
Other Titles: Methodology for adding of new points to the Smart Points of Interest database
Authors: Karasová, Lucie
Advisor: Čerba Otakar, Doc.Ing.Mgr. Ph.D.
Referee: Šašek Ivo, Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31485
Keywords: smart points of interest;databáze;atribut;objektová vazba;metodika;point of interest;doplňování bodu;ověřování;sběr;získávání;evidence dat;kontrola;aktualizace
Keywords in different language: smart points of interest;database;annotation;object relation;methodology;point of interest;point adding;verification;collection;acquisition;record of data;control;update
Abstract: Diplomová práce se zabývá databází Smart Points of Interest (SPOI), doplňováním bodů zájmu Point of Interest (POI) do databáze SPOI a návrhem metodiky pro toto doplňování. Návrhu metodiky předcházela rešerše dostupných materiálů zabývajících se databází SPOI a také věcmi souvisejícími jako například Linked data, Open data, standardy a datové sady, atributy a objektové vazby vhodné pro databázi SPOI, datový model, harmonizace dat, jazyk SPARQL a další. Návrh metodiky se zabývá doplňováním bodů do databáze SPOI od jejich ověřování, sběru a získávání, přes evidenci dat až po jejich kontrolu a aktualizaci. Cílem práce tedy bylo navrhnout metodiku pro doplňování bodů do databáze SPOI, která by byla použitelná i pro širokou veřejnost. Její hodnocení je uvedeno v poslední kapitole této práce.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the Smart Points of Interest database (SPOI), adding new points named Points of Interest (POIs) to the SPOI database and the proposal of the methodology for adding of these points to the SPOI database. The proposal of the methodology was preceded by a literature research of available materials dealing with the SPOI database and related issues such as Linked data, Open data, standards and data sets, annotations and object relations suitable for the SPOI database, data model, data harmonization, SPARQL Query Language and so on. The proposal of the methodology deals with adding new points to the SPOI database. It starts from point's verification, collection and acquisition, through record of data, to their control and update. The aim of this thesis is to propose the methodology for adding new points to the SPOI database which would also be usable for the general public. Its evaluation is stated in the last chapter of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Karasova Lucie.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
PO_Karasova_Lucie.pdfPosudek oponenta práce429,03 kBAdobe PDFView/Open
PV_Karasova_Lucie.pdfPosudek vedoucího práce954,39 kBAdobe PDFView/Open
L_Karasova.pdfPrůběh obhajoby práce178,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.