Title: Analýza fenoménu korupce v podmínkách České republiky se zaměřením na legislativní ukotvení
Other Titles: Analysis of the phenomenon of corruption in the Czech Republic, focusing on legislative basis
Authors: Baštář, Filip
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31491
Keywords: korupce;korupční prostředí;korupční jednání;rekonstrukce státu;transparentnost;zákon;právní úprava;legislativa;transparency international;česká republika;střet zájmů;veřejné prostředky;lobbing;whistleblowing;politik;úplatkářství
Keywords in different language: corruption;corruption environment;corrupt behavior;reconstruction of the state;transparency;law;legislation;legislation;transparency international;czech republic;conflict of interest;public funds;lobbying;whistleblowing;politician;bribery
Abstract: Předmětem této práce je rozbor problematiky korupce v České republice s akcentem na její legislativní ukotvení. V teoretické části práce jsem se zaměřil na definiční vymezení pojmu korupce, na její dělení a nejčastější formy. Dále se v této části práce věnuji pojmům úzce souvisejícím s korupcí, tedy lobbingu a zájmovým skupinám. V úvodu praktické části analyzuji stávající situaci korupce v České republice a následně se věnuji právní úpravě korupce v českém právním řádu. V dalších dvou kapitolách se věnuji protikorupčním legislativním opatřením, která jsou již ve větší či menší míře v České republice účinná, a navrhovaným právním úpravám, které by v boji proti korupci mohly být efektivní. Věnuji se také protikorupčnímu boji na úrovni vlády a nevládních organizací. V závěru se snažím zhodnotit účinnost protikorupčního boje v České republice. Hlavním cílem této práce je zhodnocení dosavadních protikorupčních snah v České republice a rozbor střednědobých plánovaných protikorupčních opatření, zejména z pohledu legislativních návrhů a politických aktivit.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the analysis of corruption in the Czech Republic with emphasis on its legislative anchoring. In the theoretical part, I focuse on the definition of the concept of corruption, its division and the most common forms. In this part of the thesis I also deal with concepts closely related to corruption, therefore lobbying and interest groups. At the beginning of the practical part I analyze the current situation of corruption in the Czech Republic and then I deal with legal regulation of corruption in the Czech legal order. In the next two chapters I deal with anti-corruption legislative measures, which are more or less effective in the Czech Republic, and the proposed legal regulations that could be effective in the fight against corruption. I also look at an anti-corruption struggle at the level of government and non-governmental organizations. Finally, I try to evaluate the effectiveness of the anti-corruption struggle in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to evaluate the existing anti-corruption efforts in the Czech Republic and to analyze the medium-term planned anti-corruption measures, especially from the point of view of legislative proposals and political activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Korupce - Filip Bastar_final.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Bastar - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce651,4 kBAdobe PDFView/Open
Bastar - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce402,74 kBAdobe PDFView/Open
Bastar - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce315,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.