Title: Místní a krajské referendum
Other Titles: Local and regional referendum
Authors: Němečková, Hana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31514
Keywords: přímá demokracie;místní referendum;krajské referendum;zákon o místním referendu;zákon o krajském referendu
Keywords in different language: direct democracy;local referendum;regional referendum;law on local referendum;law on regional referendum
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá podrobným rozborem institutu referenda, coby jedné z forem přímé demokracie. Stěžejní částí této práce je čtvrtá kapitola, jež je věnována historickému vývoji tohoto institutu v právním řádu ČR spolu s jeho ústavním zakotvením, a dále rozboru toho, jak je v recentním právu upraveno referendum místní a krajské. Pátá kapitola obsahuje praktickou část této práce, přičemž je zde podrobně popsán průběh referenda, jež se konalo v roce 2013 v Plzni. Cílem práce je poskytnutí uceleného pohledu na institut místního a krajského referenda a současně zhodnocení některých jeho problémových aspektů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the detailed analysis of the referendum institute as one of the forms of direct democracy. The fundamental part of this thesis is the fourth chapter devoted to the historical development of this institute in the Czech legal order together with its constitutional anchoring, as well as the analysis of the recent local and regional referendum. The fifth chapter contains a practical part of this work, whereas it is here described in detail the course of the referendum which was held in 2013 in Pilsen. The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of the institute of local and regional referendum and at the same time to evaluate some of its problematic aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Mistni a krajske ref..pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce613,03 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce377,14 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce322,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.