Title: Financování územních samosprávných celků a regionů
Other Titles: Financing of territorial self-governing units and regions
Authors: Štípek, Václav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31522
Keywords: financování;rozpočet;rozpočtová skladba;fiskální federalismus;reforma;vývoj;veřejná správa;příjmy;územně samosprávné celky
Keywords in different language: autonomous regions;budget;fiscal federalism;reform;development;public administration;revenue
Abstract: Tato práce se zabývá financováním územně samosprávných celků v České republice a snaží se vytvořit základní analýzu problematiky tohoto financování. Veřejná správa si musela projít dlouhým vývojem, aby se mohla dostat do té fáze, ve které se nachází v současnosti. Aby bylo možné vysvětlit současný systém financování, jsou v této práci uvedené historické souvislosti, které tomuto předcházely. Jsou zde uvedeny jednotlivé etapy, které formovaly financování municipalit v České republice a jejich organizační struktury. Práce se také okrajově zabývá tématem fiskálního federalismu, který definoval základní principy pro financování územně samosprávných celků. Na fiskální federalismus navazuje téma Evropské charty místní samosprávy. Ta byla zásadním dokumentem nejen pro Českou republiku, ale i pro další evropské státy. Charta jasně vymezila pravidla, na nichž má být postavena územní samospráva a postarala se o zvýšení finanční autonomie pro územní celky. V momentě, kdy stojí financování územních celků na jasně definovaných pravidlech a zásadách, mohou municipality řešit plánování svého hospodaření. To je předmětem i kapitoly, která rozebírá problematiku sestavování rozpočtů a jejich plánování. Poslední část této práce vyjmenovává příjmy, které mohou územně samosprávné celky čerpat a jejich možnosti využití.
Abstract in different language: This thesis deals with the subject of financing of regional self-governing units and is covering the basic analysis of such financing. It has been a long evolutionary process for public administration to reach the current state. To be able to explain the current system of financing, this thesis is also covering some preceding key historical facts, including particular phases which played a role in forming of the financing of local municipalities and their structures in the Czech Republic. A minor part of the thesis deals with the topic of fiscal federalism, which defined the leading principles of regional self-governing units financing. The topic of fiscal federalism is followed by the European Charter of Local Self-Government. This is considered a key document not only for the Czech Republic but also for the other European countries. It clearly defined the rules of the Self-government, further increasing the financial autonomy of Territorial units. Having clear financing rules of the Territorial units in place, local municipalities can address the business planning processes. That's the main topic of a chapter dealing with budgeting and budget planning. The final part of the thesis is mentioning specific financial incomes which can be drawn and used by self-governing units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vaclav_Stipek.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Stipek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce457,74 kBAdobe PDFView/Open
Stipek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce290,44 kBAdobe PDFView/Open
Stipek - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce327,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.