Title: Klimatologické aspekty venkovních ploch restaurací v centru Plzně
Other Titles: Climatological aspects of outdoor areas of restaurants in the center of Pilsen
Authors: Vít, Václav
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32294
Keywords: klima města;mikroklima;tepelný komfort;restaurace;restaurační zahrádka;beergarden days index;plzeň
Keywords in different language: urban climate;microclimate;thermal comfort;restaurant;outdoor restaurant area;beergarden days index;pilsen
Abstract: Bakalářská práce se zabývá klimatologickými aspekty venkovních ploch restaurací v centru města Plzně. Pomocí indexu Beergarden days (BGD) byl zjišťován počet nejvíce vhodných dní pro trávení času na restauračních zahrádkách až do večerních hodin. Pro hodnocení byly využita data z meteostanice Plzeň Veleslavínova z let 2009-2017. Byla porovnávána variabilita prostředků pro zlepšení tepelného komfortu u vybraných restauračních zahrádek. Následně byla vytvořena typologie restauračních zahrádek s ohledem na mikroklimatické podmínky a tepelný komfort. Relevantnost této typologie byla ověřena pomocí experimentálního měření meteorologických prvků. Na závěr bylo analyzováno, jak klimatické podmínky a chod meteorologických prvků ovlivňují provoz vybraných restaurací s venkovní plochou. BGD se v centru města Plzně vyskytují od dubna do konce září s maximem v červenci. Zkoumané restaurační zahrádky vykazují značnou variabilitu prostředků pro zajištění tepelného komfortu. Celkem 43 restauračních zahrádek v centru města Plzně byly klasifikovány do typologie na základě výsledků terénního výzkumu u dvanácti vybraných restaurací s venkovní plochou.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with climatological aspects of outdoor areas of restaurants in the center of Pilsen. Using the Beergarden days index (BGD) was determined the number of the most suitable days for spending time in restaurant outdoor areas until the evening hours. For the evaluation were used the data from weather station Plzeň Veleslavínova during 2009-2017. Variability of the elements for improving the thermal comfort on selected outdoor restaurant areas has been compared. Subsequently has been created a typology of restaurant outdoor areas with regard to microclimate conditions and thermal comfort. The relevance of this typology was verified by experimental measurement of meteorological elements. In the end thesis analyzed how climatic conditions and the meteorological elements influence the operation of selected restaurants with outdoor area. The BGD occurrence in the center of Pilsen is from April to the end of September with a maximum in July. The examined restaurant outdoor areas show considerable variability of the elements to ensure thermal comfort. A total of 43 restaurant outdoor areas in the centrum of Pilsen were classified into typology, based on the results of field research at 12 selected restaurants with outdoor area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Klimatologicke aspekty venkovnich ploch restauraci v centru Plzne, Vaclav Vit.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
Vit.PDFPosudek oponenta práce465,33 kBAdobe PDFView/Open
Vit_0.PDFPosudek vedoucího práce581,2 kBAdobe PDFView/Open
Vit_1.PDFPrůběh obhajoby práce198,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.