Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu - technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu.
Authors: Hoza, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Novák Michal, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32626
Keywords: stavba;optimální konstrukční řešení;bytový dům;stropní panel;bytové stanice;průměrný součinitel prostupu tepla;bytová jednotka;vápenopískové zdivo;prefabrikát;zděná stavba;plochá střecha;výměna vzduchu;etics;krátká doba realizace;technologické přestávky
Keywords in different language: building;optimum constructin solutions;block of flats;ceiling element;average coefficient of heat transmission lambda?;accommodation unit;lime and sand brickwork;prefabricated units;brick-and-mortar building;etics;flat roof;air exchange and diffusion;swift realization;technological pauses.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Cílem práce je navrhnout účelově a technicky nejpříznivější stavbu bytového domu a zdůvodnit navržené technické řešení. Práce je zpracována v přiměřeném rozsahu k příloze č.6 Vyhlášky 62/2013 Sb.o dokumentaci staveb v souladu se zadáním diplomové práce. Závěr práce obsahuje odůvodnění navržených technologií a použitých materiálů. Přílohu tvoří projektová dokumentace objektu, tj. architektonicko-stavební část obsahující stavební výkresy a detailnější popis objektu v podobě technické zprávy, stavebně technické řešení včetně výkresů tvarů a základního posouzení vybraných prvků na objektu, koncepce požárně bezpečnostního řešení objektu obsahující technickou zprávu požárně bezpečnostního řešení a doplňující výkresy, včetně koncepce části techniky prostředí staveb s částí pro řešení vytápění. Výkresová dokumentace je zpracována v programu Auto CAD.
Abstract in different language: The here presented thesis deals with the project design and the following design development of a block of flats (GB) or an appartment building (US). The aim of the exercise was to design and present the best possible technical solutions of the realization for that design and the reasoning behind. The thesis has been compiled according to 6th addition to the Declaration 62/2013, dealing with the continuous assessment of building projects in accordance with the award of a thesis theme. The summary explains the reasoning behind the suggested technologies and proposed materials. The supplement contains the project documentation, the architectural drawings and the more detailed description of the object , the technical systems, the solutions for the technical building including the drawings of the proposed elements. There are furthermore detailed considerations and drawings of the fire safety aspects of the project, as well as the state-of-the-art solutions for the technical supplies (water, air, heating, sewer) of the proposed building. The drawings have been completed using AutoCAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc.Jan Hoza_2017.pdfPlný text práce54,31 MBAdobe PDFView/Open
Hoza_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce453,93 kBAdobe PDFView/Open
Hoza_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,04 kBAdobe PDFView/Open
Hoza_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.