Title: Historický vývoj krovů
Authors: Rapová, Lenka
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32633
Keywords: historický krov;sklony střech;sanace poruch
Keywords in different language: historic truss;roof pitch;the remediation
Abstract: Tato práce se zabývá historickým vývojem krovů. Popisuje vývoj krovových konstrukcí během doby gotiky, renesance, baroka, klasicismu a dnešní doby. V diplomové práci jsou popsány nejčastější poruchy krovů a jejich následná sanace. Je zde také uvedeno, čím se zabývá dendrochronologie a jaké jsou možnosti ochrany dřeva. Druhá polovina diplomové práce se zabývá čtyřmi projekty krovů, které byly zapůjčeny na farnosti v Domažlicích. Podle výkresů jsou popsány jednotlivé krovy kostelů. Dále jsou popsány poruchy krovů a zhodnocení jejich následných oprav, použitých materiálů a technologií na opravy prvků. Popisy krovů jsou doplněny o fotografie.
Abstract in different language: This thesis deals with the historical development of the trusses structures during Gothic, Renaissance, Baroque, Classicist and contemporary times. In this thesis, there is a description of the most common faults of roof trusses and their subsequent remediation. There is also mentioned what dendrochronology is concerned with and the possibilities of wood preservation. The second half of this diploma thesis deals with four projects of roof trusses, which have been loaned from the parish in town "Domažlice". According to the drawings, there are described the individual trusses of the churches. Another issue in this thesis is a description of the faults of the trusses and evaluate their subsequent repairs, applied materials and technologies for the repairs of the elements. The descriptions of the trusses will be completed with photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rapova Lenka 2018.pdfPlný text práce6,36 MBAdobe PDFView/Open
Rapova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409,38 kBAdobe PDFView/Open
Rapova_oponent.pdfPosudek oponenta práce572,95 kBAdobe PDFView/Open
Rapova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.