Title: Dynamické chování konstrukčních částí elektrických strojů
Authors: Šobra, Jan
Referee: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Richter Aleš, Prof. Ing. CSc.
Rafajdus Pavol, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33639
Keywords: asynchronní stroj;magnetické síly;vibrace statoru;konečněprvková analýza;diagnostika poruch
Keywords in different language: induction machine;magnetic forces;stator vibrations;finite element analysis;fault diagnostics
Abstract: Disertační práce se zabývá problematikou vibrací statoru asynchronních strojů buzených magnetickými silami vznikajícími uvnitř stroje. V práci je uveden současný stav zkoumané problematiky včetně teoretického popisu rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře stroje a jím danou velikostí magnetických sil působících na zuby statoru a rotoru. Dále jsou v práci analyzovány vybrané poruchy způsobující jednostranný magnetický tah, který ovlivňuje rozložení i spektrum vznikajících sil. V další části práce je definována metodika pro modelování vibrací statoru buzených magnetickými silami. Metodika je ověřena konečněprvkovou analýzou konkrétního stroje, kde jsou frekvenční spektra vypočtených magnetických sil působících na jednotlivé zuby statoru použita jako zdroje buzení vibrací stroje. Vibrace jsou analyzovány na samotném statorovém paketu, paketu uloženém v kostře a paketu v kostře upevněné na vertikálně uložený nosný rám a je vyhodnocen vliv jednotlivých konstrukčních částí na výsledné spektrum vibrací. Výsledky analýzy jsou porovnány s měřením na reálném stroji.
Abstract in different language: The thesis deals with stator vibrations excited by the magnetic forces originating in the induction machines. It is referenced the current state of the examined issues including theoretical description of the flux density distribution along the air gap and resulting magnetic forces acting on the stator and rotor teeth. Further, the selected faults originating unbalanced magnetic pull which influences force distribution and spectrum are analyzed. A method for modelling stator vibrations excited by the magnetic forces is defined in the next part of the thesis. The method is verified by the finite element analysis of the specific machine. Frequency spectra of computed magnetic forces acting on the particular stator teeth are set as an excitation of the stator stack vibrations. Vibrations are analyzed on the models of stator stack, stator stack located in the stator frame and the stator assembly mounted to the vertical support. Influence of the particular structural parts on the resulting frequency spectra is evaluated. The results are compared to the measurement of the real machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_Sobra_final.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
sobra_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
sobra_opon.pdfPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
sobra_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce549,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.