Title: Increasing concentration of deicing salt in soils in the Bavarian Forest National Park
Other Titles: Zvýšení koncentrace posypové soli v půdě Bavorského národního parku
Authors: Křenová, Zdeňka
Zýval, Vladimír
Zýval, Vladimír jr.
Chocholoušková, Zdeňka
Citation: KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., ZÝVAL, V. J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Increasing concentration of deicing salt in soils in the Bavarian Forest National Park. European Journal of Environmental Sciences, 2018, roč. 8, č. 2, s. 109-116. ISSN 1805-0174.
Issue Date: 2018
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33753
ISSN: 1805-0174
Keywords: kontaminace ekosystémů;národní park;solení silnic;půdní rozbory
Keywords in different language: ecosystems contamination;national park;road salting;soil chemistry
Abstract: Negativní vlivy použití posypové soli na ekosystémy jsou pro mnohé země dobře zdokumentovány. Většina soli ze silnic sešíři v bouřkách přes půdu. Znečišťující látky, které mění chemii půdy, mohou být absorbovány rostlinami a rozptýlit se mokřadními ekosystémy podél vodotečí, kde se šíří na značnou vzdálenost. Studie přináší podrobné informace o účincích odmrazování solí na ekosystémy v Bavorském lese NP. V roce 2011 bylo na hlavní silnici ve východní části NP zřízeno devět stálých lokalit. Vzorky půdy byly odebírány ze čtyř těchto stálých lokalit v roce 2012, 2015 a 2018. Náš výzkum potvrdil zvyšující se koncentrace Na+ a CL -iontů v ekosystémech v Bavorském NP. Nejvyšší koncentrace Na + a CL- iontů byly zaznamenány ve vzorcích z lokalit 4 a 5, které se nacházejí pouze několik metrů od břehu řeky Grosse Ohe. Tyto koncentrace byly více než desetinásobně vyšší než ve vzorcích z lokalit, kde nebyla použita odmrazovací sůl. V této části Bavorského NP se vyskytují obojživelníci, vodní hmyz a další extrémně citlivé druhy a stanoviště a pravděpodobně trpí zvýšením slanosti jejich stanovišť. Pro zlepšení situace je třeba více výzkumu zaměřeného na lepší porozumění šíření soli v ekosystémech společně se zlepšováním technologií údržby silnic.
Abstract in different language: The negative effects of applying deicing salts to ecosystems are well documented for many countries. Most chemical transport from roads occurs in stormwater runoff through or over soil. Runoff pollutants alter soil chemistry, may be absorbed by plants and afect stream ecosystems, where tey are dispersed and diluted over considerable distances. There was little detailed knowledge of the effects of deicing salts on ecosystems in the Bavarian Forest NP until 2011, when nine permanent sites were established along the main road in the eastern part of the NP. Soil samples were collected from four of these permanent sites in 2012, 2015 and 2018. Our research confirmed the increasing concentrations of Na+ and Cl- ions in ecosystems in the Bavarian Forest NP. The highest concentrations of Na+ and Cl -ions were recorded in samples from sites 4 and 5, which are located only several meters from the bank of the Grosse Ohe River. These concentrations were more than ten times higher than in samples from sites where deicing salt was not used. Amphibians, water insects and other extremely sensitive species and habitats occur in this part of the Bavarian Forest NP and are probably suffering from increasing salinity of their habitats. More research focusing on a better understanding of the spread od deicing salt in the ecosystems together with improving road maintenance technologies are need in order to improve the situation.
Rights: © Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ejes.pdf644,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD