Title: Kompetence k učení a technická výchova v kontextu primárního vzdělávání v České republice
Other Titles: Learning competences and technical education in the context of primary education in the Czech Republic
Authors: Bečvářová, Ivana
Citation: BEČVÁŘOVÁ, I. Kompetence k učení a technická výchova v kontextu primárního vzdělávání v České republice. In: Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018. s. 13-19. ISBN 978-80-558-1369-1.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Konštantína Filozofa
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33784
ISBN: 978-80-558-1369-1
Keywords: kompetence;učení;technická;výchova;kontextu;primárního;vzdělávání;České;republice
Keywords in different language: learning;competences;and;technical;context;primary;education;the;Czech;Republic
Abstract: Studie se zabývá teoretickými východisky a genezí problematiky kompetence k učení v kontextu technické výchovy a primárního vzdělávání v České republice. Seznamuje s výsledky výzkumného šetření, které má konstruktivistický charakter a je součástí předvýzkumu dizertační práce i analýzy potřebnosti projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) realizovaných vzdělávací společností ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. v roce 2017. Výzkumné šetření je zaměřeno na ověření účinnosti výukových modulů odlišných edukačních nástrojů, které byly využity se zřetelem na rozvoj kompetencí k učení a v souvislosti s technickým vzděláváním. Studie reaguje také na problematiku a nedostatky technického vzdělávání a postavení technické výchovy v českém kurikulu.
Abstract in different language: This study deals with the theoretical background and genesis of the competence of learning competences in the context of technical education and primary education in the Czech Republic. It acquaints with the results of a research survey that is constructivist and is part of the pre-research of the dissertation and of the needs analysis of the Operational Program Research, Development and Education (OP RDE) realized by the ASTERIA educational company, Inc. in 2017. The research is aimed at verifying the effectiveness of teaching modules of different educational tools that have been used with a view to developing learning competencies and in connection with technical education. The study also responds the problems and lacks of technical education and the position of technical education in the Czech curriculum.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Konštantína Filozofa
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Becvarova.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD