Title: On Arbitrarily Long Periodic Orbits of Evolutionary Games on Graphs
Other Titles: O libovolně dlouhých periodických orbitech evolučních her na grafech
Authors: Epperlein, Jeremias
Švígler, Vladimír
Citation: EPPERLEIN, J., ŠVÍGLER, V. On Arbitrarily Long Periodic Orbits of Evolutionary Games on Graphs. Discrete and continuous dynamical systems-series B, 2018, roč. 23, č. 5, s. 1895-1915. ISSN 1531-3492.
Issue Date: 2018
Publisher: American Institute of Mathematical Sciences
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33935
ISSN: 1531-3492
Keywords: Evoluční hry na grafech;teorie her;periodický orbit;deterministická imitační dynamika;diskrétní dynamické systémy
Keywords in different language: Evolutionary games on graphs;game theory, periodic orbit;deterministic imitation dynamics;discrete dynamical systems
Abstract: Periodické chování v biologických a ekonomických systémech je velmi sledovaným fenoménem. Ukážeme, že pro libovolné herně-teoretické parametry popisují sociální dilemata projevují evoluční hry na grafech s imitační dynamikou periodické chování. Zkonstruujeme grafy a jim odpovídající počáteční podmínky, jejichž trajektorie jsou periodické s libovolnou minimální periodou. Také prozkoumáme periodické chování evolčních her na grafu, jejichž graf je acyklický (strom). I tato acyklická struktura překvapivě umožňuje vznik libovolně dlouhých periodických orbitů.
Abstract in different language: A periodic behavior is a well observed phenomena in biological and economical systems. We show that evolutionary games on graphs with imitation dynamics can display periodic behavior for an arbitrary choice of game theoretical parameters describing social-dilemma games. We construct graphs and corresponding initial conditions whose trajectories are periodic with an arbitrary minimal period length. We also examine a periodic behavior of evolutionary games on graphs with the underlying graph being an acyclic (tree) graph. Astonishingly, even this acyclic structure allows for arbitrary long periodic behavior.
Rights: © American Institute of Mathematical Sciences
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DCDSB-SI-Epperlein-Svigler-long-orb.pdf841,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD