Title: Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: analytické zobecnění poznatků z praxe
Authors: Rodová, Veronika
Slavík, Jan
Citation: RODOVÁ, V., SLAVÍK, J. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia Paedagogica, 2018, roč. 23, č. 3, s. 9-47. ISSN 1803-7437.
Issue Date: 2018
Publisher: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33942
ISSN: 1803-7437
Keywords: didaktika dějepisu;didaktická kazuistika;živý obraz;analytická generalizace;replikace;instrumentalizace;scénování;exprese;autentifikace;evidence;protifaktové myšlení;fikční svět
Keywords in different language: didactics of history, didactic case study, live picture, analytical generalisation, replication, instrumentalisation, scenicisation, expression, authentification, evidence, contrafactual thinking, fictional world
Abstract: Autoři zkoumají využití dramatizační metody tzv. živých obrazů při výuce dějepisu. Přitom se zaměřují na obecnější problematiku utváření vztahů mezi subjektivní zkušeností žáka a obsahem vzdělávacího oboru prostřednictvím výukové metody. V tomto procesu se žákova zkušenost instrumentalizuje – obohacuje se oborovým poznáním. Jedná se o problematiku považovanou autory za "slepou skvrnu" výzkumů výuky, pokud tyto výzkumy nedokáží sledovat tzv. relační změny, tj. změny spojené s procesem sémantizace poznatků v příslušném vzdělávacím oboru. K výkladu text využívá metodologický potenciál didaktické kazuistiky založené na Yinově pojetí analytické generalizace a replikace teoretických konstruktů. Hlavním cílem statě je replikovat teoretické konstrukty "scénování", "exprese", "fikční svět", "z působ ověřování faktů" a "protifaktové myšlení", které pomáhají analyzovat a objasňovat, jak se v konkrétním učebním prostředí s pomocí metody živých obrazů instrumentalizuje žákovská zkušenost. Poznatky z analýzy vedly k návrhu rozšířeného pojetí Goodmanova teoretického konstruktu "exprese", jež je diskutováno v závěru statě.
Abstract in different language: The authors explore the use of a drama method called live pictures in history lessons. They concentrate on a more general issue dealing with the constitution of a relationship between the pupil’s subjective experience and the discipline’s content through a teaching method. The pupil’s experience is enriched in this process through disciplinary knowledge and becomes instrumental. The authors consider this issue to be a “blind spot” in research on teaching since the research does not pay enough attention to the relational changes connected with the process of lexical expression of disciplinary knowledge. The present study uses the methodological potential of didactic case studies based on Yin’s concept of analytical generalisation and replication of theoretical constructs. The main aim of the study is to replicate the theoretical constructs of scenicisation, expression, fictional worlds, ways of verifying facts, and contrafactual thinking, which help to analyse and explain how the pupil’s experience becomes instrumental through the use of the live pictures method in a particular learning environment. The analysis findings led to a proposal that Goodman’s theoretical construct expression should be extended, as is discussed at the end of the text.
Rights: © Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Appears in Collections:Články / Articles (KVK)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1984.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD