Title: Validační studie souvisejících faktorů ošetřovatelské diagnózy strach
Other Titles: Validation study of related factors of nursing dianosis fear
Authors: Archalousová, Alexandra
Vörösová, Gabriela
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 28-36. ISBN 978-80-261-0708-8.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34486
ISBN: 978-80-261-0708-8
Keywords: validace;ošetřovatelská diagnóza;strach;související faktory;model DCV
Keywords in different language: validation;nursing diagnosis;fear;related factors;DCV model
Abstract: Cílem výzkumu bylo validovat související faktory ošetřovalské diagnózy Strach (00148)a zjistit, které ze souvisejících faktorů sestry - expertky považují za hlavní a které za vedlejší+ proovnat výsledky jednotlivých podsouborů českých a slovenských expertek; vymezit terminologické pojmy řešené problematiky. Soubor a metoda: byl zvolen model DCV - Diagnostic Content Validity Model - model validity diagnostického obsahu, modifikovaný Fehringem (Fehring, 1986, s. 186-91). Podle Fehringa celkem 184 expertek ve třech podsouborech hodnotilo na Likertově škále související faktory ošetřovatelské diagnózy Strach. Soubor expertek splňoval Fehringova kritéria. Na sběr údajů byl vytvořen hodnotící nástroj zahrnující celkem 8 položek ze seznamu souvisejících faktorů ošetřovatelské diagnózy Strach podle NANDA - International. Výsledky: České expertky za hlavní související faktor ošetřovatelské diagnózy Strach (00148) z 8 neoznačily žádný, za vedlejší 8, za nevýznamný 0. Slovenské expertky za hlavní související faktor ošetřovatelské diagnózy Strach (00148) z 8 neoznačily žádný, za vedlejší 3, za nevýznamné 5. Závěr: Validizační studie souvisejících faktorů ošetřovatelské diagnózy Strach 00148 NANDA International, která proběhla u českých a slovenských expertek/sester z klinické a komunitní ošetřovatelské péče, ukázala shodu v položce z hlavních 0, z vedlejších 3. Bylo zjištěno, že ne všechny související faktory jsou pro expertky/sestry významné.
Abstract in different language: The study objective was to validate related factors of the nursing diagnosis Fear (00148), and find out which related factors are considered major and minor by experts; to compare results of specific subsamples of Czech and Slovak experts; to define terms of the issue. Sample and methods: We used the Diagnostic Content Validity (DCV) model modified by Fehring (Fehring, 1986, p. 186-91). According to Fehring, 184 experts in three subsamples rated the related factors of the nursing diagnosis Fear on the Likert-type scale. The sample of the experts met the Fehring´s criteria. To collect the data, a measurement tool was developed; it included 8 items from the list of the related factors of the nursing diagnosis Fear according to NANDA International. Results: Out of 8 related factors of the nursing diagnosis Fear (00148), the Czech experts rated 0 related factors as major, 3 as minor, and 5 as discarded. Conclusion: The validation study of the related factors of the nursing diagnosis Fear 00148 NANDA International that was conducted in the Czech and Slovak experts/nurses from clinical and community nursing care showed an agreement in the item from the major related factors 0, and 3 as minor. We found that not all the related factors are significant for experts/nurses.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Archalousova.pdfPlný text125,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.