Title: Easter customs and traditions at primary school
Other Titles: Velikonoční zvyky a tradice na 1. stupni ZŠ
Authors: Jůnová, Radka
Simbartl, Petr
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 32. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34704
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: Velikonoce;jaro;velikonoční návrhy;Ježíš;náboženství;tradice;kostýmy;velikonoční nádobí;dotazníkový průzkum
Keywords in different language: Easter;spring;Easter suggestions;Jesus;religion;traditions;customs;Easter dishes;questionnaire research
Abstract: Tento příspěvek se zabývá zvyky a tradicemi spojenými s Velikonocemi, které se považují za nejvýznamnější svátky liturgického roku. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií Velikonoc, kde je popsán původ, význam a porovnání oslav v dřívějších dobách a současnosti. Dále charakteristika oslav v České republice, zvyky, tradice a jejich dodržování a kvantitativní průzkumné šetření během velikonočních oslav. Poslední kapitolou teoretické části je porovnání tradic a průběhu Velikonoc u nás a v zahraničí. V praktické části je několik námětů, doplněných postupem a fotografiemi, které mohou být využity u žáků prvního stupně základní školy.
Abstract in different language: My paper deals with customs and traditions connected with Easter, regarded the most important feast of the liturgical year. The thesis is divided to a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on Easter history and describes the origin, meaning and comparison of the ways of celebrating Easter in the past and in the present and further the characteristics of celebrations in the Czech Republic, customs, traditions and adherence to them and a quantitative research during the feast of Easter. The last chapter of the theoretical part is the comparison of the traditions and ways of celebrating in our country and abroad. In the practical part there are a few ideas, together with how-to and photos, that can be used for the pupils of the Primary School.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Junova.pdfAbstrakt314,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.