Title: Terminology dictionary for electropneumatic systems
Other Titles: Terminologický slovník k elektropneumatickým systémom
Authors: Cvíčelová, Daniela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 47. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34718
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: elektropneumatické systémy;elektropneumatická stavebnice;terminologický slovník;učební pomůcka
Keywords in different language: electropneumatic systems;electropneumatic kit;terminological vocabulary;teaching aid
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to acquaint students with the electro-pneumatic systems. In this work we analyze in details teaching aids, from which the main object of the research was a specific electro-pneumatic kit called UniTrain-I. The kit manufacturer is Festo - the German company, and the software supplier for the given device is the Polish company LabSoft providing a manual for the device in English. Assuming that in Slovakia, school staff and teachers do not speak English, we believe that the device is unsatisfactory for them. For this reason, a terminological dictionary in the Slovak language has been developed. Our terminological manual in Slovak language is elaborated into thematic units and detailed chapters that make the usage of the UniTrain-I easier to know the program and its functions. The benefit of the work is in its usability in various fields, such as health, education or technique. The kit is also usable in leisure centers in leisure time activities.
Bakalárska práca má za cieľ oboznámiť žiakov a študentov s elektropneumatickými systémami. V práci podrobne analyzujeme učebné pomôcky, z ktorých bola hlavným objektom skúmania konkrétna elektropneumatická stavebnica. Výrobca stavebnice je nemecká firma Festo a dodávateľom softvéru k danej pomôcke je poľská firma LabSoft poskytujúca manuál k pomôcke v anglickom jazyku. Za predpokladu, že na Slovensku sú učitelia a školskí pracovníci neznalí anglický jazyk, máme za to, že daná pomôcka je pre nich nevyhovujúca. Z tohto dôvodu bol vypracovaný terminologický slovník v slovenskom jazyku. Slovník je rozpracovaný do tematických celkov a podrobných kapitol, ktoré uľahčujú užívateľovi orientáciu v programe a v jednotlivých funkciách. Prínos práce spočíva vo využiteľnosti v rôznych oblastiach, ako napríklad zdravotníctvo či školstvo. Stavebnica je využiteľná aj v centrách voľného času v rámci voľnočasovej záujmovej činnosti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cvicelova.pdfAbstrakt314,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.