Title: Informace k projektům PRIM a DG
Other Titles: Information about project PRIM and DG
Authors: Konopásková, Anna
Filipi, Zbyněk
Citation: FILIPI, Z. Informace k projektům PRIM a DG. In Konopásková, A. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 30-33. ISBN 978-80-7481-201-9.
Issue Date: 2019
Publisher: Národní ústav pro vzdělávání
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34906
ISBN: 978-80-7481-201-9
Keywords: informatické myšlení;digitální gramotnost;učebnice.
Keywords in different language: computational thinking;digital literacy;textbooks
Abstract: V souladu s předpoklady Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 probíhají práce v projektech, které jsou zaměřeny na způsob rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti ve výuce i na středních školách. V projektu s názvem Podpora rozvíjení informatického myšlení byly vytvořeny pro tuto část vzdělávací soustavy tři učebnice, jež pokrývají oblasti informatiky, programování a robotiky. V příspěvku jsou krátce představeny jejich alfa verze. Zároveň je zde vysvětlena možnost jejich ověřování v praxi na středních školách. Pokus o naplnění předmětu informatika novou materií s sebou nese ovšem potřebu přesunu dosavadního obsahu jinam. V projektu s názvem Podpora rozvoje digitální gramotnosti vznikl za tímto účelem prozatím dokument vymezující obsah digitální gramotnosti. Zástupci jednotlivých vzdělávacích oborů dostali příležitost analyzovat jejich obsah, aby se mohli vyjádřit, nakolik jsou schopni jeho prostřednictvím při dodržení očekávaných výstupů naplňovat dílčí digitální kompetence. První výsledky analýzy jsou v příspěvku k dispozici.
Abstract in different language: In line with the prerequisites of the Digital Education Strategy by 2020, work is underway on projects focusing on the development of information thinking and digital literacy also in upper secondary education. In the project called Support for the Development of Information Thinking, three textbooks covering the fields of infor-matics, programming and robotics were created for this part of the education system. In the paper, their alpha versions are briefly introduced. It also explains the possibility of verifying them in practice at upper secondary schools. However, the attempt to fill the subject of computer science with new material carries with it the need to move the existing content elsewhere. In the project called Support for the Development of Digital Literacy, a document defining the content of digital literacy has been developed for this purpose. Representatives of individual educational disciplines have been given the opportunity to analyze their content to be able to express their ability to fulfill partial digital competences while respecting expected outcomes. The first results of the analysis are avail-able in the paper.
Rights: © Národní ústav pro vzdělávání
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TTnet_2019B.pdf4,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD