Title: Matematická soutěž na 1. stupni základní školy
Other Titles: Mathematical competition at the primary school
Authors: Batková, Dominika
Frank, Jan
Pěchoučková, Šárka
Citation: BATKOVÁ, D., FRANK, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematická soutěž na 1. stupni základní školy. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 8-12. ISSN 1339-8725.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34925
ISSN: 1339-8725
Keywords: didaktická hra;matematická soutěž;aktivizující metody;kvantitativní analýza;reflexe
Keywords in different language: didactic game;mathematical competition;activating teaching methods;quantitative analysis;reflexion
Abstract: Jednou z možností, jak motivovat žáky k matematice, je matematická soutěž. Pro žáky 3. ročníku byla připravena šestikolová soutěž Putování po České republice, která byla určena pro domácí přípravu a účast v ní byla dobrovolná. Jednotlivé úlohy byly zadávány ve formě pracovních listů a obsahovaly různé typy matematických úkolů (numerické počítání, slovní úlohy, nestandardní úlohy, řešení tajenek). Uplatňovaly se zde i mezipředmětové vztahy mezi matematikou, českým jazykem, prvoukou a výtvarnou výchovou. Cílem této soutěže bylo vzbudit zájem žáků o matematiku. Kvantitativní analýza žákovských řešení ukázala, že největší problémy se objevily u slovních úloh s časovými údaji, u složených slovních úloh využívajících přímou úměrnost a nestandardních úloh na doplňování číselných řad. Po realizaci soutěže byl všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, zadán dotazník, kterým bylo zjišťováno, jak soutěž žáky zaujala, které úlohy byly pro ně nejzajímavější a co nového se při řešení soutěžních úkolů dozvěděli. 95 % dotazovaných žáků se soutěž líbila. Nejvíce je zaujaly úlohy, které nejsou tak často do výuky matematiky zařazovány, jako jsou matematická bludiště, hledání rozdílů mezi obrázky a hledání čísel, která do řady nepatří. Odpovědi na otázku, co nového se při řešení soutěžních úkolů dozvěděli, byly ovlivněny zájmem žáků nebo jejich koníčky.
Abstract in different language: One of the ways to motivate pupils to study mathematics is a mathematical competition. A six-wheeled competition called "Walking Through the Czech Republic" was prepared for 3rd year pupils. Participation in this competition was voluntary and competition was intended for home preparation of pupils. Pupils were assigned worksheets with different types of mathematical tasks, for example numerical counting, word problems, non-standard problems or solving word puzzles. Cross-curricular relationships (e.g. mathematics, Czech language or art education) were used in the worksheets. The aim of this competition was to raise pupils' interest in mathematics. Quantitative analysis of pupils' solutions has shown the greatest problems in word problems with time data, direct proportion word problems and adding a series of numbers. After completing the competition, the pupils filled out an evaluation questionnaire to find out what was interesting to them and what they had learned. The competition was attractive for 95 % of pupils. The most interesting exercises for pupils were less common tasks, for example math maze, finding differences between images or finding numbers that do not belong in the series. Answers to the question "What have you learned?" were different according to the interests of the pupils.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Stránky z Edukacia_1_2019.pdf527,52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD