Title: Chronická bolesť pri gynekologicko-onkologických ochoreniach
Authors: Slamková, Alica
Poledníková, Ľubica
Archalousová, Alexandra
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 196-211. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35057
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: gynekologické ochorenie;ošetrovateľská diagnóza;chronická bolesť;určujúci znak;Fehringov model
Keywords in different language: gynaecological disease;nursing diagnosis;chronic pain;defining characteristic;Fehring’s model
Abstract in different language: Objective: The objective of the present study was validation of the nursing diagnosis Chronic Pain 00133 in women with gynaecological cancers. Methods: To validate the nursing diagnosis, we used the Patient-Focused Clinical Diagnostic Validity (CDV) model. We developed a questionnaire-type measuring instrument containing six defining characteristics of the nursing diagnosis Chronic Pain 00133. We discarded three defining characteristics because they were intended for an objective assessment by nurses. The sample consisted of 40 patients hospitalised at the Faculty Hospital in Nitra, the Department of Radiology and Clinical Oncology. The patients rated the defining characteristics on the Likert-type scale from 1 (Not at all characteristic of me) to 5 (Very characteristic of me). Results: The patients rated five defining characteristics as minor: Alteration in ability to continue previous activities (WS 0.66); Alteration in sleep pattern (WS 0.57); Self-focused (WS 0.72); Self-report of pain characteristics using standardized pain instrument (Brief Pain Inventory) (WS 0.7); Self-report of intensity using standardized pain scale (visual analogue scale, and numeric rating scale) (WS 0.7). They discarded one defining characteristic – Anorexia (WS 0.48). Conclusion: The study results imply the need for a quality comprehensive evaluation of chronic pain. The results also suggest the use of pain assessment instruments in clinical practice.
Cieľ; Cieľom výskumu bola validácia ošetrovateľskej diagnózy Chronická bolesť 00133 u žien s gynekologicko-onkologickými ochoreniami. Metódy; Na validáciu ošetrovateľskej diagnózy sme použili Fehringov na pacienta zameraný model klin ickej diagnostickej validity (Patient – focused CDV model). Zostavili sme merací nástroj dotazníkového typu, ktorý obsahoval 6 určujúcich znakov ošetrovateľskej diagnózy Chronická bolesť 00133. Tri určujúce znaky sme vyradili, pretože boli určené pre objektívne posúdenie sestrami. Výskumný súbor predstavovalo 40 pacientie k hospitalizovaných vo Fakultnej nemocnici v Nitre, na Oddelení rádiológie a klinickej onkológie. Určujúce znaky hodnotili pacientky prostredníctvom Likertovej škály od 1 vôbec nie je charakteristická pre mňa) do 5 (veľmi charakteristická pre mňa). Výsledky; Pacientky zhodnotili päť určujúcich znakov ako vedľajších: Zmenená schopnosť pokračovať v predchádzajúcich aktivitách (VS 0,66); Zmenený vzorec spánku (VS 0,57); Zameranosť na seba (VS 0,72); Vlastné hlásenie o príznakoch bolesti pomocou štandardizovaného nástroja (krátky inventár bolesti – Brief Pain Inventory) (VS 0,7); Vlastné hlásenie o intenzite bolesti pomocou štandardizovaných škál bolesti (vizuálna analógová škála a numerická škála) (VS 0,7) a jeden určujúci znak vyradili – Anorexia (VS 0,48). Záver; Z výsledkov výskumu vyplýva potreba kvalitného komplexného hodnotenia chronickej bolesti. Výsledky tak isto poukazujú na využívanie nástrojov na hodnotenie bolesti v klinickej praxi.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slamkova ad.pdfPlný text128,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.