Title: Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester: Oblast dokumentace
Authors: Archalousová, Alexandra
Poledníková, Ľubica
Slamková, Alica
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 212-228. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35058
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: validace;dokumentace;intervence;model DCV;kurrikulum
Keywords in different language: validation;documentation;intervention;DCV model;currikulum
Abstract: Cíl: Cílem výzkumné studie bylo validovat ošetřovatelské intervence sestrami/expertkami, které splňují Fehringova kritéria experta. Zjistit, které ošetřovatelské intervence expertky považují za významné, tedy hlavní a vedlejší, a které za nevýznamné. Metody: Měřící nástroj vycházel z Fehringova modelu validity diagnostického obsahu DCV – Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Ke každé položce (ošetřovatelské intervenci) byla přiřazena významnost na Likertově škále od 1 do 5 (1 – žádná významnost, 2 – malá významnost, 3 – střední významnost, 4 – velká významnost, 5 - nejvyšší významnost). Hodnoceno bylo celkem 11 položek/ošetřovatelských intervencí (k nim přiřazena 1falešná, celkem 12) oblasti/kategorie 3 Dokumentace Modulu základní intervencí kurrikula pro přípravu sester bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Výzkumný soubor tvořilo 482 expertek (ve 4 podsouborech), z původních 500 slovenských a českých sester, které splňovaly Fehringova kritéria modifikovaná pro Českou a Slovenskou republiku. Výsledky: Za hlavní významné ošetřovatelské intervence sestry/expertky považují: Práce s ostatními složkami komplexní zdravotnické dokumentace (0.88); Orientace v ošetřovatelské dokumentaci (0.87); Znalost standardních postupů ošetřovací jednotky (0.87); Znalost organizace péče na ošetřovací jednotce (0.87); Příjem pacienta/klienta (0.87); Vizita – sesterská – předání – přebírání (0.87); Propuštění pacienta/klienta (0.86); Překladová a ropouštěcí zpráva (0.86); Překlad pacienta/klienta (0.85); Seznámení klienta s vnitřn ími předpisy ve vztahu k ošetřovatelské péči (práva pacientů, nemocniční řád a pod.) (0.82); Asistence při lékařské vizitě (0.77). Za nevýznamné/vyřazené nepovažují položky v rozmezí VS (váženého skóre) 0.49 – 0.15 žádné. Závěr: Z celkového počtu 11 ošetřovatelských intervencí slovenské a české sestry/expertky považují za významné všechny položky v počtu 11 tj. 11 hlavních a 0 vedlejších ošetřovatelských intervencí. Za nevýznamné/vyřazené neoznačily žádnou validovaných ošetřovatelských intervencí v oblasti/kategorii Dokumentace Modulu základních intervencí pro kurrikulum sester.
Abstract in different language: Objective: The aim of the research study was to validate nursing interventions by nurses/experts who had met Fehring's expert criteria. To find out which nursing interventions the experts consider as important, that are the main and secondary ones, and which are considered as insignificant. Methods: The measuring tool was based on the Fehring Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Each item (nursing intervention) was assigned a significance on the Likert scale from 1 to 5 (1 - no significance, 2 - minor significance, 3 - medium significance, 4 - great significance, 5 - highest significance). A total of 11 items/nursing interventions (to be assigned 1fake, altogether 12) of the documentation of the module by basic intervention of the curriculum for the preparation of nurses of the bachelor study program Nursing. The research team consisted of 482 experts (in 4 subsets), from the original 500 Slovak and Czech nurses who met Fehring's criteria modified for the Czech Republic and Slovak Republic. Results: Nurses/experts consider the main nursing intervention as follows: Working with other parts of complex healthcare documentation (0.88); Orientation in nursing documentation (0.87); Knowledge of standard procedures at care unit (0.87); Knowledge of care organization at care unit (0.87); Patient/client admission (0.87); Ward round – nursing (0.87); Patient/client discharge (0.86); Transfer and discharge report (0.86); Patient/client transfer (0.85); Informing client about inner regulations related to nursing care (patients’ rights, hospital rules, etc.) (0.82); Assistance during medical ward round (0.77). Items of no insignificance are being considered those within the weighted score of 0.49 - 0.15. There were none of these. Conclusion: Of the total of 11 nursing interventions, Slovak and Czech nurses/experts consider all items in the number of 11 nursing interventions as significant out of them 11 were considered of main significance and 0 of minor significance. None of the validated nursing interventions was reported as non-significant/excluded in documentation of the core intervention module for the nursing curriculum.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arch_Pol_Sla.pdfPlný text136,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.