Title: Strategie v řešení infekce HIV/AIDS v kontextu adherence HIV pozitivních pacientů
Other Titles: Strategy in solving HIV / AIDS infections in the context of the HIV positive patient adherence
Authors: Frei, Jiří
Citation: FREI, J. Strategie v řešení infekce HIV/AIDS v kontextu adherence HIV pozitivních pacientů. In Sestry: Hlas v popredí - Zdravie pre všetkých, Recenzovaný vedecký zborník vydaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2019. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019. s. 30-36. ISBN 978-80-558-1418-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Konštantína Filozofa
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35176
ISBN: 978-80-558-1418-6
Keywords: Strategie;řešení;infekce;HIV/AIDS;kontextu;adherence;HIV;pozitivních;pacientů
Keywords in different language: STRATEGY;SOLVING;AIDS;INFECTIONS;CONTEXT;THE;HIV;POSITIVE;PATIENT;ADHERENCE
Abstract: Cíl: Cílem šetření je zmapovat přístupy v nových strategiích léčby HIV/AIDS v kontextu její adherence. Metody: Adherence léčby HIV pozitivních pacientů je kromě dalšího hodnocena metodou high presure liquid chromatography a vyhodnocením modifikovaných dotazníků, které vychází z dotazníku RAND 36 Item Health Survey. Výsledky: Bylo jednoznačně prokázáno, že nové strategie v léčbě přispívají k vyšší adherenci HIV pozitivních pacientů a zároveň že subjektivní vnímání kvality života HIV pozitivních pacientů souvisí s výší jejich adherence. Závěr: Pravidelný selfmonitoring, společně s využíváním aktuálních nových trendů v léčbě HIV/AIDS zvyšuje adherenci HIV pozitivních osob, čímž se zvyšuje i jejich hodnocení kvality života. Tento fakt má jednoznačně pozitivní dopad i na snížení rizika dalšího šíření nákazy HIV. Využitím těchto poznatků v praxi lze mnohdy dosáhnout takřka nedetekovatelné virové nálože u HIV pozitivních pacientů
Abstract in different language: Objective: The aim of the survey is to map approaches in new HIV / AIDS treatment strategies in the context of its adherence. Methods: Adherence to HIV-positive patients is further evaluated by the high presure liquid chromatography method and the evaluation of modified questionnaires based on the RAND 36 Item Health Survey. Results: It has been unequivocally demonstrated that new treatment strategies contribute to higher adherence to HIV positive patients and that the subjective perception of the quality of life of HIV positive patients is related to their adherence. Conclusion: Regular selfmonitoring, along with the use of up-to-date new trends in HIV / AIDS treatment, increases the adherence of HIV-positive individuals, thereby increasing their quality of life assessment. This fact has a clearly positive impact on reducing the risk of further spread of HIV infection. Using this knowledge in practice, it is often possible to achieve almost undetectable viral load in HIV positive patients. Key words: Adherence. AIDS. HIV. Virus.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Konštantína Filozofa
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Frei.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD