Title: Design and Determination of Strength of Adhesive Bonded Joints
Other Titles: Konstrukce a stanovení pevnosti lepených spojů
Authors: Kalina, Tomáš
Sedláček, František
Citation: KALINA, T., SEDLÁČEK, F. Design and Determination of Strength of Adhesive Bonded Joints. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 409-413. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069853049
http://hdl.handle.net/11025/36067
ISSN: 1213-2489
Keywords: Lepené spoje, kohezivní parametry, epoxidové lepidlo, metodika, povrchová úprava
Keywords in different language: Adhesive Bond, Cohesive parameters, Epoxy Adhesive, Methodology, Surface treatment
Abstract: Příspěvek se zabývá obecně metodikou predikce pevnosti lepených spojů. Existuje několik matematických modelů lepených spojů, které se liší svou náročností a přesností s jakou odpovídají reálnému chování lepeného spoje. Tento příspěvek se podrobně zabývá postupem a tím, co je potřeba stanovit, nebo kontrolovat, při konstrukci lepené spoje pomocí kohezivních modelů. Obecná metodika zohledňuje kohezivní i adhezivní vlastnosti lepidla. Obecně popsaná metodika je doplněna podrobným vývojovým diagramem.
Abstract in different language: The paper deals with methodology of prediction of adhesive bonded joints strength. Problematics of adhesive bonded joints is a very complex task. There are several different (different precision and different complexity) mathematical models of adhesive bonded joints, which attempts to describe the real behavior of adhesive and adhesive bonded joints during load as accurately as possible. This article presents a comprehensive overview of what to take into account and how to proceed with designing/controlling the strength of adhesive bonded joints. Mathematical models are supplemented by material data from experimental tests. The proposed methodology takes into account both adhesive and cohesive properties (material of bonded parts, surface treatment of bonded material, type of adhesive, thickness of adhesive, bonding technology, loading modes etc.). Methodology "how to proceed" is described in detail and is complemented with a flowchart.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD