Title: Legenda o Judovi Dvojčeti: Analýza apokryfních tomášenských textů
Other Titles: The Legend of Judas, the Twin: Analysis of Apocryphal Thomasine Texts
Authors: Špiclová, Zdeňka
Citation: ŠPICLOVÁ, Legenda o Judovi Dvojčeti: Analýza apokryfních tomášenských textů. Pantheon, 2018, roč. 13, č. 1, s. 48-65. ISSN 1803-2443.
Issue Date: 2018
Publisher: Katedra religionistiky Filozofický fakulty Univerzity Pardubice
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36430
ISSN: 1803-2443
Keywords: Tomáš Juda Didymos;Tomášovo evangelium;Skutky Tomášovy;Ježíš;rané křesťanství;hnutí tomášenců
Keywords in different language: Thomas Judas Didymos;Gospel of Thomas;Acts of Thomas;Jesus;Early Christianity;Thomasine Community
Abstract: Raněkřesťanskému bádání je již dlouho známa stará syrská tradice, která ztotožňovala apoštola Tomáše, nazývaného též Tomáš Juda Didymos, s Ježíšovým bratrem Judou a nadto ho považovala, dle jeho přízvisek Tomáš (Θωμα, což bylo v semitském prostředí vykládáno z aramejského to‘má, tedy dvojče) a Didymos (Δίδυμος, což v řečtině znamená také dvojče), za Ježíšovo dvojče. V této studii se pokusím nalézt a určit textové pasáže, které jsou touto tradicí, spojenou především s raněkřesťanskou sektou tomášenců, ovlivněné a prosazují ji. Předmětem analýzy budou jak novozákonní texty: synoptická evangelia a především Janovo evangelium, tak apokryfní spisy, zaštítěné apoštolovým jménem: Tomášovo evangelium a především Skutky Tomášovy. S touto tradicí se pojí pro kulturní dějiny jeden velmi podstatný aspekt. Je jím specifická christologie, přesněji řečeno jesuologie, kterou hnutí tomášenců zastávalo. Tomášenci totiž prezentovali Ježíše jakožto člověka, jakožto učitele moudrosti.
Abstract in different language: Early Christian had long known the old Syrian tradition that identified the Apostle Thomas, known also as Thomas Judas Didymos, as Jesus' brother Judas and moreover, this tradition considered him, accordig to his sobriquet Thomas (Aramaic for twin) and Didymos (in Greek also means a twin) as the twin of Jesus. In this study I will try to find particular text passages influenced by this tradition, that is connected mostly with early Christian Thomasine community. The subjects of analysis will be New Testament texts: the synoptic gospels and, mainly, the Gospel of John, but also the apocryphal writings, sealed by the apostle's name: the Gospel of Thomas and the Acts of Thomas. One very major aspect is connected with this tradition, in terms of cultural heritage. This aspect is specific christology, or, more precisely, jesuology, represented by Thomasine community.Thomasine community presented Jesus as a man and as a teacher of wisdom.
Rights: Plný text není přístupný.
© Katedra religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Studie - Pantheon Špiclová.pdf7,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD